ނަރުދޫ


ނަރުދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ފޯން: 6540049

ފެކްސް: 6540049

އީމެއިލް: info@narudhoo.gov.mv

ސޯޝަލް މީޑިއާ: Narudhoo Council

ށ. ނަރުދޫއަކީ ބޮޑުމިނުގައި ގާތްގަނޑަކަށް 47.33 ހެކްޓަރު ހުރި 604 މީހުން ދިރިއުޅެމުންދާ ރަށެކެވެ. ރަށުގައި އާއްމުކޮށް ދިރިއުޅުމަށް ކުރާ މަސައްކަތަކީ ދަނޑުވެރިކަމާއި މަސްވެރިކަމެވެ.

ރަށާއިބެހޭ މައުލޫމާތު

ރަށުގެ ބޮޑުމިން47.33 ހެކްޓަރުރަށުގައި މީހުން ދިރިއުޅުމަށް ކުރާ މަސައްކަތްދަނޑުވެރިކަން، މަސްވެރިކަން
ރަށުގެ ކޯޑްC8ރަށުގައި ބޭންކްގެ ޚިދުމަތްނެތް
ރަށުގެ ޕޯސްޓަލް ކޯޑް03080ރަށުގައި ހުރި ޢާއްމު ވިޔަފާރި ކުރާ ތަންތަން07
ރަށުގެ އާބާދީ618ރަށުގައި ހޮޓާ ކެފޭ ރެސްޓޯރަންޓްގެ ޚިދުމަތް02
ރަށުގައި ލަފާފުރުމުގެ ފަސޭހަކަންބަނދަރު ހެދިފައިރަށުގައި ހުރި މިސްކިތް01
ރަށުގައި ތަޢުލީމު ދެވޭ ފެންވަރުސާނަވީރަށުގައި ހުރި ކުޑަކުދިންގެ ޕާކު00
ރަށުގައި ހުރި ޔުނިވާސިޓީ ކޮލެޖް ކެމްޕަސްނެތްރަށުގައި ހުރި ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު01
ރަށުގައި ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްޞިއްހީމަރުކަޒުރަށުގައި ހުރި ބަށި ކޯޓު01
ރަށުގައި ހުރި ފާމަސީ01ރަށުގައި ހުރި މާލެ ދަތުރުކުރާ ބޯޓު01
ރަށުގައި ކަރަންޓް ޚިދުމަތް24 ގަޑިއިރު، ފެނަކަރަށުގައި ހުރި ސްޕީޑް ލާންޗް01
ރަށުގައި ސާފު ބޯފެނުގެ ނިޒާމްނެތްރަށުގައި ދޫކުރެވިފައިވާ ދަނޑުބިން60
ރަށުގައި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމުނެތްރަށުގައި ތެލާއި ގޭހުގެ ވިޔަފާރި01
ރަށުގައި ކުނި ނައްތާލުމުގެ ނިޒާމުނެތްރަށުގައި އުޅޭ ބިދޭސީން16