logo

ކައުންސިލްގެ ބީލަންތައް

ޑައިވިންގް އިކުއިޕްމަންޓްސް ސަޕްލައިކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް

ހާލަތު

ކުރިއަށްދަނީ

އިތުރު މައުލޫމާތު

30 އެވޯޑު ތައްޔާރުކޮށް ސަޕްލައިކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް

ހާލަތު

ކުރިއަށްދަނީ

އިތުރު މައުލޫމާތު

ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ބޭނުންވާ ފަރުނީޗަރު ސަޕްލައިކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް

ހާލަތު

ކުރިއަށްދަނީ

އިތުރު މައުލޫމާތު

ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ބޭނުންވާ ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް ސަޕްލައިކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް

ހާލަތު

ކުރިއަށްދަނީ

އިތުރު މައުލޫމާތު