logo

ކައުންސިލްގެ ބީލަންތައް

މި އިދާރާއިން ދޭ މަޢުލޫމާތާއި އެއްގޮތަށް އަމިއްލަތަކެތީގައި، މިއިދާރާގައި އިއާދަކުރުވަނިވި ހަކަތައިން ކަރަންޓް އުފެއްދުމުގެ ނިޒާމު ޤާއިމްކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް

ށ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ގެ ގޯތިތެރޭގައި ވެހިކަލް ޕާކުކުރާނެ އައުޓްޑޯ ގަރާޖެއް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތް

ފުނަފަތި ފާމަސީގެ ބޭސް ބެހެއްޓުމަށް ހަރުގަނޑު ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް

ހާލަތު

ނިމިފައި

އިތުރު މައުލޫމާތު

(ދެވަނަ ޢިޢުލާން)ޑައިވިންގް އިކުއިޕްމަންޓްސް ސަޕްލައިކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް

ހާލަތު

ކުރިއަށްދަނީ

އިތުރު މައުލޫމާތު

30 އެވޯޑު ތައްޔާރުކޮށް ސަޕްލައިކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް

ހާލަތު

ޙަވާލުކުރެވިފައި

އިތުރު މައުލޫމާތު

ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ބޭނުންވާ ފަރުނީޗަރު ސަޕްލައިކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް

ހާލަތު

ނިމިފައި

އިތުރު މައުލޫމާތު

ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ބޭނުންވާ ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް ސަޕްލައިކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް

ހާލަތު

ނިމިފައި

އިތުރު މައުލޫމާތު