logo
fuel terminal

ށ. ކަނޑިތީމު

ތާނަ އަކުރު އެންމެ ފުރަތަމަ ފެށިފައިވަނީ ކަނޑިތީމު މިސްކިތުގެ ބެރިއަކުންނެވެ. މިރަށުގައި ހިމާޔަތްކުރެވިފައިވާ ގިނަދުވަސްވީ ދިއްގާ ގަހެއް ހުރެއެވެ. މިރަށުގައި "މެދުޒިޔާރަތް" ކިޔާ ޒިޔާރަތެއް ހުރެއެވެ. މިޒިޔާރަތަކީ، ކުރީ ޒަމާނުގައި ބަލި ކުދިން އެތަނަށް ގެންދިއުމުން ބަލި ފަސޭހަވާ ތަނެއްގެ ގޮތުގައި ބެލެމުން އައިސްފައިވާ ތަނެކެވެ. މިރަށުގެ ފަޅުތެރޭގައި އޮންނަ "ކުޑަދޫ" ކިޔާ ފަޅުރަށުގައި "ފީބޯ" ކިޔާ ވަޅުގަނޑެއް އޮވެއެވެ. މި ވަޅުގަނޑަކީ އަނދިރިއަނދިރިން ނިދަން ބޭނުންކުރި ތަނެކެވެ.

ރަށުގެ އާބާދީ

1668

ޕޯސްޓް ކޯޑު

03010

ބިމުގެ ބޮޑުމިން

0

ތާނަ އަކުރު އެންމެ ފުރަތަމަ ފެށިފައިވަނީ ކަނޑިތީމު މިސްކިތުގެ ބެރިއަކުންނެވެ. މިރަށުގައި ހިމާޔަތްކުރެވިފައިވާ ގިނަދުވަސްވީ ދިއްގާ ގަހެއް ހުރެއެވެ. މިރަށުގައި "މެދުޒިޔާރަތް" ކިޔާ ޒިޔާރަތެއް ހުރެއެވެ. މިޒިޔާރަތަކީ، ކުރީ ޒަމާނުގައި ބަލި ކުދިން އެތަނަށް ގެންދިއުމުން ބަލި ފަސޭހަވާ ތަނެއްގެ ގޮތުގައި ބެލެމުން އައިސްފައިވާ ތަނެކެވެ. މިރަށުގެ ފަޅުތެރޭގައި އޮންނަ "ކުޑަދޫ" ކިޔާ ފަޅުރަށުގައި "ފީބޯ" ކިޔާ ވަޅުގަނޑެއް އޮވެއެވެ. މި ވަޅުގަނޑަކީ އަނދިރިއަނދިރިން ނިދަން ބޭނުންކުރި ތަނެކެވެ.

ރަޖިސްޓަރޑްދިރިއުޅޭބިދޭސީން

އިތުރު ރަށްތައް