logo
fuel terminal

ށ. ފޯކައިދޫ

މިރަށަކީ ޞިއްޙީ މަރުކަޒެއް ޤާއިމުކުރެވި، ޑަކްޓަރަކާއި ނަރުހުންގެ ޚިދުމަތް 16 ގަޑިއިރަށް ލިބެމުންދާ ރަށެކެވެ. އަދި، 2015 ވަނަ އަހަރު އެންމެ ރަނގަޅު ކައުންސިލްގެ އެވޯޑުވެސް ހޯދާފައިވާރަށެވެ. މީގެއިތުރުން، މުޅި ރާއްޖެއަށް ހުޅުވާލައިގެން ބޭއްވި ޒޯން ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ދެފަހަރު ކާމިޔާބުކޮށްފައިވާ، ފުޓްބޯޅައިގައި ފާހަގަކޮށްލެވޭ ރަށެކެވެ.

ރަށުގެ އާބާދީ

1970

ޕޯސްޓް ކޯޑު

03070

ބިމުގެ ބޮޑުމިން

0

މިރަށަކީ ޞިއްޙީ މަރުކަޒެއް ޤާއިމުކުރެވި، ޑަކްޓަރަކާއި ނަރުހުންގެ ޚިދުމަތް 16 ގަޑިއިރަށް ލިބެމުންދާ ރަށެކެވެ. އަދި، 2015 ވަނަ އަހަރު އެންމެ ރަނގަޅު ކައުންސިލްގެ އެވޯޑުވެސް ހޯދާފައިވާރަށެވެ. މީގެއިތުރުން، މުޅި ރާއްޖެއަށް ހުޅުވާލައިގެން ބޭއްވި ޒޯން ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ދެފަހަރު ކާމިޔާބުކޮށްފައިވާ، ފުޓްބޯޅައިގައި ފާހަގަކޮށްލެވޭ ރަށެކެވެ.

ރަޖިސްޓަރޑްދިރިއުޅޭބިދޭސީން

އިތުރު ރަށްތައް