logo

ރިޕޯޓްތައް

e

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުން 2023ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓް

21 އޭޕްރިލް 2024

ރިޕޯޓް

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުން 2023ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓް

18 ޖަނަވަރީ 2024

ހަމަސް ދުވަސްގެ ރިޕޯޓް

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުން 2023ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ 6 މަހު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް

18 ޖުލައި 2023

މޮނީޓަރިންގް ރިޕޯޓު

މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓް 2020 _ ށ.މިލަންދޫ

26 އޭޕްރިލް 2023

އަހަރީ ރިޕޯޓުތައް

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުން 2022ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް

23 ޖަނަވަރީ 2023

ހަމަސް ދުވަސްގެ ރިޕޯޓް

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުން 2022ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ 6 މަހު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް

19 ޖުލައި 2022

މޮނީޓަރިންގް ރިޕޯޓު

މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓް 2021 _ ށ.ފުނަދޫ

26 އޭޕްރިލް 2022

މޮނީޓަރިންގް ރިޕޯޓު

މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓް 2021 _ ށ.ފޭދޫ ކައުންސިލް

26 އޭޕްރިލް 2022

މޮނީޓަރިންގް ރިޕޯޓު

މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓް 2021 _ ށ.ފޯކައިދޫ

26 އޭޕްރިލް 2022

މޮނީޓަރިންގް ރިޕޯޓު

މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓް 2021 _ ށ.ބިލެއްފަހި ކައުންސިލް

26 އޭޕްރިލް 2022