logo

ރިޕޯޓްތައް

އަހަރީ ރިޕޯޓް

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުން 2023ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ރިޕޯޓް

18 ޖަނަވަރީ 2024

ށ.އަތޮޅު ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންއަށް ޢަމަލީ ސިފަ އަންނަމުންދާ ގޮތުގެ ރިޕޯޓް

ނޮވެމްބަރ / ޑިސެމްބަރ 2023

05 ޖަނަވަރީ 2024

ށ.އަތޮޅު ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންއަށް ޢަމަލީ ސިފަ އަންނަމުންދާ ގޮތުގެ ރިޕޯޓް

ސެޕްޓެމްބަރ / އޮކަޓޯބަރ 2023

05 ނޮވެމްބަރ 2023

ށ.އަތޮޅު ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންއަށް ޢަމަލީ ސިފަ އަންނަމުންދާ ގޮތުގެ ރިޕޯޓް

ޖުލައި / އޮގަސްޓް 2023

01 ސެޕްޓެމްބަރ 2023

ހަމަސް ދުވަހުގެ ރިޕޯޓް

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުން 2023ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ 6 މަހު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް

18 ޖުލައި 2023

ށ.އަތޮޅު ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންއަށް ޢަމަލީ ސިފަ އަންނަމުންދާ ގޮތުގެ ރިޕޯޓް

މެއި / ޖޫން 2023

05 ޖުލައި 2023

ށ.އަތޮޅު ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންއަށް ޢަމަލީ ސިފަ އަންނަމުންދާ ގޮތުގެ ރިޕޯޓް

މާރޗް / އެޕްރިލް 2023

30 އޭޕްރިލް 2023

މޮނިޓަރިންގް ރިޕޯޓް

މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓް 2020 _ ށ.މިލަންދޫ

26 އޭޕްރިލް 2023

ށ.އަތޮޅު ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންއަށް ޢަމަލީ ސިފަ އަންނަމުންދާ ގޮތުގެ ރިޕޯޓް

ޖެނުއަރީ / ފެބްރުއަރީ 2023

28 ފެބްރުއަރީ 2023

އަހަރީ ރިޕޯޓް

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުން 2022ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް

23 ޖަނަވަރީ 2023