logo
fuel terminal

ޙަރަކާތްތައް

ކައުންސިލްތަކުގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމަށް ބޭނުންވާ އިދާރީ އަދި ފަންނީ ޤާބިލުކަން އިތުރުކުރުން

މުވައްޒަފުންނަށް ޖެމްސް/ގެމެން ޓްރެއިނިންގްއެއް ހިންގުން

ޒިންމާވާ ފަރާތް/ޔުނިޓް

Training, Information & IT Unit

ސުންގަޑި

31 މާޗް 2024

ހާލަތު

ކުރިޔައް ދަނީ

-1%

ކައުންސިލްތަކުގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމަށް ބޭނުންވާ އިދާރީ އަދ

އިދާރީ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމަށް ރަށުކައުންސިލުތަކުގެ އިސްމުއައްޒަފުން ތަމްރީނުކުރުން

ޒިންމާވާ ފަރާތް/ޔުނިޓް

Administration Unit

ސުންގަޑި

11 ފެބްރުއަރީ 2024

ހާލަތު

ނިމިފައި

100%

އިދާރީ ދާއިރާގެ އިޤްތިޞާދު ދެމެހެއްޓެނެވި ގޮތެއްގައި ތަރައްޤީކުރުމާއި ކައުންސިލްތަކަށް މާލީ ނަފާވެރިކަން ހޯދައިދިނުން

ލޯކަލް ޓުއަރިޒަމް ކުރިއެވުމަށް އަތޮޅު އިސްތިހާރުކުރުމަށް ބްރޭންޑްކުރުން

ޒިންމާވާ ފަރާތް/ޔުނިޓް

Business Development Unit

ސުންގަޑި

30 ޖޫން 2024

ހާލަތު

ކުރިޔައް ދަނީ

0%

ކައުންސިލްތަކުގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމަށް ބޭނުންވާ އިދާރީ އަދި ފަންނީ ޤާބިލުކަން އިތުރުކުރުން

މުވައްޒަފުންނާއި ކައުންސިލަރުން އޮފީސް 365އަށް އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ޓްރޭނިންގް

ޒިންމާވާ ފަރާތް/ޔުނިޓް

Training, Information & IT Unit

ސުންގަޑި

31 މާޗް 2024

ހާލަތު

ކުރިޔައް ދަނީ

0%

ކައުންސިލްތަކުގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމަށް ބޭނުންވާ އިދާރީ އަދި ފަންނީ ޤާބިލުކަން އިތުރުކުރުން

އިންޓާރނަލް އޮޑިޓް ޓްރޭނިންގް ޕްރޮގްރާމްއެއް ހިންގުން

ޒިންމާވާ ފަރާތް/ޔުނިޓް

Training, Information & IT Unit

ސުންގަޑި

31 ޖުލައި 2024

ހާލަތު

ކުރިޔައް ދަނީ

0%

އިދާރީ ދާއިރާގެ އިޤްތިޞާދު ދެމެހެއްޓެނެވި ގޮތެއްގައި ތަރައްޤީކުރުމާއި ކައުންސިލްތަކަށް މާލީ ނަފާވެރިކަން ހޯދައިދިނުން

ކައުންސިލުގެ އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމަށް އިންވެސްޓްކުރުން

ޒިންމާވާ ފަރާތް/ޔުނިޓް

Planning and Projects Management Unit

ސުންގަޑި

31 ޑިސެމްބަރ 2024

ހާލަތު

ކުރިޔައް ދަނީ

0%

އިދާރީ ދާއިރާގެ އިޤްތިޞާދު ދެމެހެއްޓެނެވި ގޮތެއްގައި ތަރައްޤީކުރުމާއި ކައުންސިލްތަކަށް މާލީ ނަފާވެރިކަން ހޯދައިދިނުން

ޒަމާނީ ދަނޑުވެރިކަން އަތޮޅަށް ތަޢާރަފްކުރުމަށް އޮޓޯ ޕޮޓް ގްރީން ހައުސް ފާރމިންގ މޮޑެލްއެއް ގާއިމްކުރުން

ޒިންމާވާ ފަރާތް/ޔުނިޓް

Planning and Projects Management Unit

ސުންގަޑި

31 ޑިސެމްބަރ 2024

ހާލަތު

ކުރިޔައް ދަނީ

0%

އިދާރީ ދާއިރާގެ އިޤްތިޞާދު ދެމެހެއްޓެނެވި ގޮތެއްގައި ތަރައްޤީކުރުމާއި ކައުންސިލްތަކަށް މާލީ ނަފާވެރިކަން ހޯދައިދިނުން

ލޯކަލް ޓުއަރިޒަމަށާއި ގެސްޓް ހައުސް ވިޔަފާރިއަށް ހުރި ފުރުޞަތުތަކަށް ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ޕްރޮގްރާމްއެއް ހިންގުން

ޒިންމާވާ ފަރާތް/ޔުނިޓް

Business Development Unit

ސުންގަޑި

31 މާޗް 2024

ހާލަތު

ކުރިޔައް ދަނީ

1%

އިދާރީ ދާއިރާގެ އިޤްތިޞާދު ދެމެހެއްޓެނެވި ގޮތެއްގައި ތަރައްޤީކުރުމާއި ކައުންސިލްތަކަށް މާލީ ނަފާވެރިކަން ހޯދައިދިނުން

ފަޅުރަށްތައް ހޯދައި އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ މަންފާއަށް ބޭނުންކުރުން

ޒިންމާވާ ފަރާތް/ޔުނިޓް

Business Development Unit

ސުންގަޑި

30 ޖޫން 2024

ހާލަތު

ކުރިޔައް ދަނީ

0%

ކައުންސިލްތަކުގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމަށް ބޭނުންވާ އިދާރީ އަދި ފަންނީ ޤާބިލުކަން އިތުރުކުރުން

މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދަށް އަހުލުވެރިކުރުމަށް ޕްރޮގްރާމްއެއް ހިންގުން

ޒިންމާވާ ފަރާތް/ޔުނިޓް

Training, Information & IT Unit

ސުންގަޑި

31 ޖުލައި 2024

ހާލަތު

ކުރިޔައް ދަނީ

0%