logo
fuel terminal

ށ. ފޭދޫ

މިރަށުގެ މީހުން ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި ކޮށްއުޅޭ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި، ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގެ މަސައްކަތްތަކާއި މަސްވެރިކަމާއި ފަންގިވިނުމާއި އިމާރާތްކުރުމާއި ކިއްސަރުވަޑާމުގެ މަސައްކަތްތައް ހިމެނެއެވެ.

ރަށުގެ އާބާދީ

1342

ޕޯސްޓް ކޯޑު

03040

ބިމުގެ ބޮޑުމިން

0

ށ.ފޭދޫއަކީ ށ.އަތޮޅުގައި މޯހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްތަކުގެތެރެއިން ރަށެކެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެހެން ރަށްރަށެކޭ އެއްފަދައިން މި ރަށަކީ ވެސް މުރަކައިގެ ދޮންވެލިން އުފެދިފައިވާ ޖަޒީރާ ރަށެކެވެ. މިރަށު މީހުން ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި މައިގަނޑުގޮތެއްގައި ކުރާ މަސައްކަތަކީ މަސްވެރިކަމާއި، އިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތާއި، ފަތުރުވެރިކަމުގެދާއިރާގެ މަސައްކަތެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ދަނޑުވެރިކަންކޮށް އުޅެއެވެ. މިރަށުގައި ވިޔަފާރިކުރާ 13 ތަނާއި، 2 ސައިހޮޓަލާއި، 1 ފާމަސީ ހުރެއެވެ. މިރަށާއި ރާއްޖޭގެ ވެރިކަންކުރާ ރަށް މާލެއާއި ދެމެދު ހުންނަނީ 245.90 ކިލޯމީޓަރެވެ.

ރަޖިސްޓަރޑްދިރިއުޅޭބިދޭސީން

އިތުރު ރަށްތައް