logo
fuel terminal

ށ. ނަރުދޫ

100 ސަތޭކަ އަހަރަށްވުރެ ގިނަދުވަސްވެފައިވާ، އާދަޔާޚިލާފު ގަހެއް މިރަށުގައި ޙިމާޔަތް ކުރެވިފައި ހުރެއެވެ. މިގަހުގައި އާދަޔާޚިލާފު ކަމެއް ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. އެހެން ގަސްތަކާ ޚިލާފަށް މިގަހުގެ ގޮތްޕެއް ކަނޑާލުމުން، ހުދުކުލައިގެ ކިރު ނުވަތަ ދިޔައިގެ ބަދަލުގައި މިގަހުން އަންނަނީ ރަތްކުލައިގެ ލޭ، ފާޑުގެ އެއްޗެކެވެ. މިރަށު މީހުން އެގަހަށް ކިޔަނީ "ނަންނޭނގޭ ގަސް"، މިހެންނެވެ.

ރަށުގެ އާބާދީ

678

ޕޯސްޓް ކޯޑު

03080

ބިމުގެ ބޮޑުމިން

43

100 ސަތޭކަ އަހަރަށްވުރެ ގިނަދުވަސްވެފައިވާ، އާދަޔާޚިލާފު ގަހެއް މިރަށުގައި ޙިމާޔަތް ކުރެވިފައި ހުރެއެވެ. މިގަހުގައި އާދަޔާޚިލާފު ކަމެއް ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. އެހެން ގަސްތަކާ ޚިލާފަށް މިގަހުގެ ގޮތްޕެއް ކަނޑާލުމުން، ހުދުކުލައިގެ ކިރު ނުވަތަ ދިޔައިގެ ބަދަލުގައި މިގަހުން އަންނަނީ ރަތްކުލައިގެ ލޭ، ފާޑުގެ އެއްޗެކެވެ. މިރަށު މީހުން އެގަހަށް ކިޔަނީ "ނަންނޭނގޭ ގަސް"، މިހެންނެވެ.

ރަޖިސްޓަރޑްދިރިއުޅޭބިދޭސީން

އިތުރު ރަށްތައް