logo

ގުޅުން

ރަސްމީ ގަޑި: އާދިއްތަ ދުވަހުން ފެށިގެން ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ހެނދުނު 8:00 އިން މެންދުރުފަހު 14:00 އަށް

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރި އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

މުޙައްމަދު ޝިޔާމް، ކައުންސިލްގެ ރައީސް

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޔުނިޓް

ބަޖެޓް އެންޑް ފައިނޭންސް ޔުނިޓް

ބިޒްނަސް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޔުނިޓް

ޕްލޭނިންގް އެންޑް ޕްރޮޖެކްޓްސް މެނޭޖުމެންޓު ޔުނިޓް

ޓްރެއިނިންގ، ޑިވެލޮޕްމެންޓް އެންޑް އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ ޔުނިޓް

ޕަބްލިކް ސަރވިސް ޔުނިޓް

ލީގަލް އެންޑް ކޮމްޕްލަޔަންސް ޔުނިޓް

ޚިޔާލު/ މަޝްވަރާ/ ޝަކުވާ ހުށައަޅާ ފޯމު