logo
fuel terminal

ށ. ގޮއިދޫ

މިރަށަކީ ބިމުގެގޮތުން ބޮޑު، ރަށުގެ މަލަމަތި އުސް ރަށެކެވެ. މިރަށް މަޝްހޫރުވެފައިވަނީ، ދަނޑުވެރި ރަށެއްގެ ގޮތުގައެވެ. މިރަށުގައި، ރޭވުންތެރިކަމާއެކު ދަނޑުބިން ދޫކުރުމާއި، ބެލެހެއްޓޭނެ އިންތިޒާމުތަކެއް ރޭވިފައިވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން، ކަނޑޫފާ ނުވަތަ ގޮއި، މިރަށުގެ އެއްކޮޅުގައި ބޮޑު ސަރަޙައްދެއްގައި އޮންނަކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ރަށުގެ ވަށައިގެން ހިނގޭނެގޮތަށް "ބީޗް ރޯޑް" ކިޔާ ބޮޑު މަގެއް މިރަށުގައި އޮވެއެވެ.

ރަށުގެ އާބާދީ

770

ޕޯސްޓް ކޯޑު

03030

ބިމުގެ ބޮޑުމިން

0

މިރަށަކީ ބިމުގެގޮތުން ބޮޑު، ރަށުގެ މަލަމަތި އުސް ރަށެކެވެ. މިރަށް މަޝްހޫރުވެފައިވަނީ، ދަނޑުވެރި ރަށެއްގެ ގޮތުގައެވެ. މިރަށުގައި، ރޭވުންތެރިކަމާއެކު ދަނޑުބިން ދޫކުރުމާއި، ބެލެހެއްޓޭނެ އިންތިޒާމުތަކެއް ރޭވިފައިވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން، ކަނޑޫފާ ނުވަތަ ގޮއި، މިރަށުގެ އެއްކޮޅުގައި ބޮޑު ސަރަޙައްދެއްގައި އޮންނަކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ރަށުގެ ވަށައިގެން ހިނގޭނެގޮތަށް "ބީޗް ރޯޑް" ކިޔާ ބޮޑު މަގެއް މިރަށުގައި އޮވެއެވެ.

ރަޖިސްޓަރޑްދިރިއުޅޭބިދޭސީން

އިތުރު ރަށްތައް