logo
fuel terminal

ށ. ނޫމަރާ

މިރަށަކީ އަތޮޅު ފެންވަރުގައި ކިއްސަރު ވަޑާމަށް އެންމެ މަޝްހޫރު ރަށެވެ. ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި މިހާރުވެސް މިރަށުގެ މާވަޑިން ބަނދެފައިވާ ގިނަ އޮޑިފަހަރު ހުރުމީ ރަށުގެ މާވަޑިންގެ ޤާބިލްކަން ދައްކުވައިދޭ އަދި ރަށަށް ލިބޭ ބޮޑު ފަޚުރެކެވެ. މިރަށުގައި ފަލަމަޑީގެ ބާވަތްތައް އިންދައިގެން ނުހެއްދިއަސް ފަލަމަޑީގެ ބާވަތްތައް ލިބެން ހުރެއެވެ. ނޫމަރާ ކަނޑަކީ، ވަރަށް ބިރުވެރި ކަނޑެއްގެ ގޮތުގައި ތާރީޚުގެ ފޮތްތަކުން އެނގެއެވެ. މިރަށުގެ ގޮނޑުދޮށުގައި ދެމޫސުމުގައި ދެކޮޅަށް ދުވާ ވެލިގަނޑެއް އޮވެއެވެ.

ރަށުގެ އާބާދީ

336

ޕޯސްޓް ކޯޑު

03020

ބިމުގެ ބޮޑުމިން

10

މިރަށަކީ އަތޮޅު ފެންވަރުގައި ކިއްސަރު ވަޑާމަށް އެންމެ މަޝްހޫރު ރަށެވެ. ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި މިހާރުވެސް މިރަށުގެ މާވަޑިން ބަނދެފައިވާ ގިނަ އޮޑިފަހަރު ހުރުމީ ރަށުގެ މާވަޑިންގެ ޤާބިލްކަން ދައްކުވައިދޭ އަދި ރަށަށް ލިބޭ ބޮޑު ފަޚުރެކެވެ. މިރަށުގައި ފަލަމަޑީގެ ބާވަތްތައް އިންދައިގެން ނުހެއްދިއަސް ފަލަމަޑީގެ ބާވަތްތައް ލިބެން ހުރެއެވެ. ނޫމަރާ ކަނޑަކީ، ވަރަށް ބިރުވެރި ކަނޑެއްގެ ގޮތުގައި ތާރީޚުގެ ފޮތްތަކުން އެނގެއެވެ. މިރަށުގެ ގޮނޑުދޮށުގައި ދެމޫސުމުގައި ދެކޮޅަށް ދުވާ ވެލިގަނޑެއް އޮވެއެވެ.

ރަޖިސްޓަރޑްދިރިއުޅޭބިދޭސީން

އިތުރު ރަށްތައް