logo

ނޫސްބަޔާން

ކައުންސިލްގެ ނިންމުންތައް ނިންމުމުގައި ރައްޔިތުންނާއި މަޝްވަރާކުރުމަށް 2023 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ 4 މަހުގެ ތެރޭގައި ބައްދަލުވުން ބޭއްވުން

ކިޔާލުމައް

2023 ވަނަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ ރައްޔިތުންގެ ބައްދަލުވުމުގެ މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކުރުން

ކިޔާލުމައް

2024 ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލާއި ބަޖެޓު އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ލިބުނު ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު އާންމުކުރުން

ކިޔާލުމައް

ކައުންސިލްގެ ނިންމުންތައް ނިންމުމުގައި ރައްޔިތުންނާއި މަޝްވަރާކުރުމަށް 2023 ވަނަ އަހަރުގެ ދެވަނަ 4  މަހުގެ ތެރޭގައި ބައްދަލުވުން ބޭއްވުން

ކިޔާލުމައް

2023 ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހުގެ ރައްޔިތުންގެ ބައްދަލުވުން

ކިޔާލުމައް

2024 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ފާސްކުރުން

ކިޔާލުމައް

2023 ވަނަ އަހަރު ރަށު ކައުންސިލުތަކުން ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ރިފޯޓް

ކިޔާލުމައް

ކައުންސިލްގެ ނިންމުންތައް ނިންމުމުގައި ރައްޔިތުންނާއި މަޝްވަރާކުރުމަށް 2023 ވަނަ އަހަރުގެ ތިންވަނަ 4 މަހުގެ ތެރޭގައި ބައްދަލުވުން ބޭއްވުން

ކިޔާލުމައް

އ.ތ.މ ކޮމިޓީގެ ކުރިއަށްއޮތް އަހަރުގައި (2023) ޙާޞިލުކުރަން ކަނޑައަޅާ ލަނޑުދަނޑިތަކާއި، ފާއިތުވެދިޔަ އަހަރަށް (2022) ކަނޑައެޅުނު ލަނޑުދަނޑިތަކުގެ ތެރެއިން ޙާޞިލްކުރެވުނު މިންވަރާ ގުޅޭ ރިޕޯޓް އާންމުކުރުން

ކިޔާލުމައް