logo

ނޫސްބަޔާން

މެއި-ޖޫން 2024 ގެ ހަރަކާތު ރިޕޯޓް ހިއްސާކޮށްފައިވާ ރަށުކައުންސިލްތައް

ކިޔާލުމައް

2024 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ 6 މަސްދުވަހުގެ ކައުންސިލްތަކުގެ ހަރަކާރު ރިޕޯޓް ހުށަހަޅާފައިވާ ރަށުކައުންސިލްތައް

ކިޔާލުމައް

ކައުންސިލްގެ ނިންމުންތައް ނިންމުމުގައި ރައްޔިތުންނާއި މަޝްވަރާކުރުމަށް 2023 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ 4 މަހުގެ ތެރޭގައި ބައްދަލުވުން ބޭއްވުން

ކިޔާލުމައް

ކައުންސިލްގެ ނިންމުންތައް ނިންމުމުގައި ރައްޔިތުންނާއި މަޝްވަރާކުރުމަށް 2023 ވަނަ އަހަރުގެ ތިންވަނަ 4 މަހުގެ ތެރޭގައި ބައްދަލުވުން ބޭއްވުން

ކިޔާލުމައް

2023 ވަނަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ ރައްޔިތުންގެ ބައްދަލުވުމުގެ މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކުރުން

ކިޔާލުމައް

ކައުންސިލްގެ ނިންމުންތައް ނިންމުމުގައި ރައްޔިތުންނާއި މަޝްވަރާކުރުމަށް 2023 ވަނަ އަހަރުގެ ދެވަނަ 4  މަހުގެ ތެރޭގައި ބައްދަލުވުން ބޭއްވުން

ކިޔާލުމައް

2023 ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހުގެ ރައްޔިތުންގެ ބައްދަލުވުން

ކިޔާލުމައް

2024 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ފާސްކުރުން

ކިޔާލުމައް

2023 ވަނަ އަހަރު ރަށު ކައުންސިލުތަކުން ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ރިފޯޓް

ކިޔާލުމައް