logo

ކައުންސިލް މެންބަރުން

ނައިބު ރއީސް

އަޙްމަދު ރައިޝަމް

ށ.ފޭދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް

ކައުންސިލަރ

ޢަބްދުﷲ ޢާޠިފް

ށ.މިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް

ކައުންސިލަރ

އަޙްމަދު އިބްރާހީމް ފުޅު

ށ.ފުނަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް

ކައުންސިލަރ

އާދަމް ސަލީމް

ށ.މާއުނގޫދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް

ކައުންސިލަރ

މުޙައްމަދު ސިނާން

ށ.ކޮމަންޑޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް

ކައުންސިލަރ

އާދަމް އަޒްމީރު

ށ.ޅައިމަގު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

ކައުންސިލަރ

ޢަލީ މުޙައްމަދު

ށ.މަރޮށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް

ކައުންސިލަރ

މުޙައްމަދު މުސްތަރުސިދު

ށ.ނަރުދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް

ކައުންސިލަރ

އަޙްމަދު ޢާޞިފް

ށ.ފޯކައިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް

ކައުންސިލަރ

ޢަބްދުﷲ ޒިޔާދު

ށ.ބިލެތްފަހީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް

ކައުންސިލަރ

ޢަލީ ރަޝީދު ޙަސަން

ށ.ވީފަކު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

ކައުންސިލަރ

އިބްރާހީމް ޝާހިދު

ށ.ގޮއިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް

ކައުންސިލަރ

ޢަލީ ރަބީޢު

ށ.ނޫމަރާ ކައުންސިލްގެ ރައީސް

ކައުންސިލަރ

އަޙްމަދު އަޚްސަން

ށ. ކަނޑިތީމު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

ކުރީގެ މެންބަރުން