logo

ނަފާވެހި ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ކޮޓަރި ކުއްޔަށް ނެގުން

ކޮޓަރި ކުއްޔަށް ހޯދުމަށް ލިޔުމަކުން، ނުވަތަ އަނގަބަހުންވެސް ހުށައެޅިދާނެއެވެ.

ދުވަހު ކުއްޔަށް ކޮޓަރި ހިފަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން ކޮޓަރި ކުއްޔަށް ހޯދުމަށް އެދި ހުށައަޅާ ފޯރމް ފުރިހަމަކޮށް ހުށައަޅަންވާނެއެވެ.

ފޯމު އަތޮޅު މިއިދާރާގެ ކައުންޓަރުން ލިބިލައްވާނެއެވެ. އަދި މިއިދާރާގެ ވެބްސައިޓް (shaviyani.gov.mv) އިން ޑައުންލޯޑް // ކުރެއްވެން ހުންނާނެއެވެ.

ނަފާވެހި ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ކޮޓަރި ކުއްޔަށް ނެގުން