logo
fuel terminal

ށ. ކޮމަންޑޫ

މިރަށު މީހުންގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ މަސްވެރިކަމެވެ. މިރަށުގައި "ކޮމަންޑޫ ކިލާވަޅު" ކިޔާ ވަރަށް ޒަމާންވީ ވަޅެއް ހުރެއެވެ. މަޝްހޫރު ބޮޑުތަކުރުފާނު، ކަޅުއޮށްފުންމީގައި ދަތުރު ކުރެއްވިއިރު ދެކޮމަންޑޫ ދޭތެރެއިން ދަތުރު ކުރެއްވި ރޮނގު މިހާރުވެސް ދެކޮމަންޑޫ ދޭތެރޭގައި ފާހަގަވާ ގޮތަށް އެބައޮތެވެ.

ރަށުގެ އާބާދީ

1927

ޕޯސްޓް ކޯޑު

03130

ބިމުގެ ބޮޑުމިން

0

މިރަށު މީހުންގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ މަސްވެރިކަމެވެ. މިރަށުގައި "ކޮމަންޑޫ ކިލާވަޅު" ކިޔާ ވަރަށް ޒަމާންވީ ވަޅެއް ހުރެއެވެ. މަޝްހޫރު ބޮޑުތަކުރުފާނު، ކަޅުއޮށްފުންމީގައި ދަތުރު ކުރެއްވިއިރު ދެކޮމަންޑޫ ދޭތެރެއިން ދަތުރު ކުރެއްވި ރޮނގު މިހާރުވެސް ދެކޮމަންޑޫ ދޭތެރޭގައި ފާހަގަވާ ގޮތަށް އެބައޮތެވެ.

ރަޖިސްޓަރޑްދިރިއުޅޭބިދޭސީން

އިތުރު ރަށްތައް