logo
fuel terminal

ށ. މަރޮށި

މިރަށަކީ ރަށުގައި އުފައްދާ ކަރުހަކުރާއި، ރަށުގައި ހުރި ބޮޑު ކާނިގަހުގެ ސަބަބުން، ރާއްޖޭގެ ތާރީޚުން ޖާގަ ހޯދާފައިވާ ރަށެކެވެ. މިކާނިގަހަކީ ކަޅުއޮށްފުންމީގެ ރިޔާ ބޭއްވުމަށް ބޮޑުތަކުރުފާނު ޖެއްސެވި ތިން ކަޑައިގެ ތެރެއިން އެއް ކަޑައެވެ. މިގަހަކީ 450 އަހަރަށް ވުރެން ގިނަދުވަސްވެފައިވާ ތާރީޚީ ގަހެކެވެ. މިރަށު ކުޅިއަކީ، ބޮޑުތަކުރުފާނުގެ ޖިހާދުގެ ދަތުރުގައި ދުޝްމަނުންނަށް ފިލުމަށް ކަޅުއޮށްފުންމި ވަދެނުކުމެ އުޅުނު މަޝްހޫރު ނެރެވެ.

ރަށުގެ އާބާދީ

997

ޕޯސްޓް ކޯޑު

03100

ބިމުގެ ބޮޑުމިން

0

މިރަށަކީ ރަށުގައި އުފައްދާ ކަރުހަކުރާއި، ރަށުގައި ހުރި ބޮޑު ކާނިގަހުގެ ސަބަބުން، ރާއްޖޭގެ ތާރީޚުން ޖާގަ ހޯދާފައިވާ ރަށެކެވެ. މިކާނިގަހަކީ ކަޅުއޮށްފުންމީގެ ރިޔާ ބޭއްވުމަށް ބޮޑުތަކުރުފާނު ޖެއްސެވި ތިން ކަޑައިގެ ތެރެއިން އެއް ކަޑައެވެ. މިގަހަކީ 450 އަހަރަށް ވުރެން ގިނަދުވަސްވެފައިވާ ތާރީޚީ ގަހެކެވެ. މިރަށު ކުޅިއަކީ، ބޮޑުތަކުރުފާނުގެ ޖިހާދުގެ ދަތުރުގައި ދުޝްމަނުންނަށް ފިލުމަށް ކަޅުއޮށްފުންމި ވަދެނުކުމެ އުޅުނު މަޝްހޫރު ނެރެވެ.

ރަޖިސްޓަރޑްދިރިއުޅޭބިދޭސީން

އިތުރު ރަށްތައް