logo
fuel terminal

ށ. މާއުނގޫދޫ

މިރަށު މީހުން އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ކުރާ މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ މަސްވެރިކަމެވެ. މަސްވެރިކަމުން އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ކުރާ މަސައްކަތްތަކުގައި ރަށުގެ އަންހެނުންގެ ޙިއްސާވެސް ބޮޑުކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ. މީގެއިތުރުން ރޯނުވެށުމާއި، ފަންގިވިނުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްގެން ވެސް އަންހެނުން އާމްދަނީ ހޯދައެވެ. މިހާރު ރަށުގެ ޒުވާނުން އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި ވަޒީފާ އަދާކުރެއެވެ. މިރަށުގައި 500 ވަރަކަށް އަހަރުވެފައިވާ ކަމަށްބެލެވޭ ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ އާދަޔާ ޚިލާފު ބޮޑު 9 ނިކަގަސް ހުރެއެވެ.

ރަށުގެ އާބާދީ

1229

ޕޯސްޓް ކޯޑު

03140

ބިމުގެ ބޮޑުމިން

0

މިރަށު މީހުން އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ކުރާ މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ މަސްވެރިކަމެވެ. މަސްވެރިކަމުން އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ކުރާ މަސައްކަތްތަކުގައި ރަށުގެ އަންހެނުންގެ ޙިއްސާވެސް ބޮޑުކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ. މީގެއިތުރުން ރޯނުވެށުމާއި، ފަންގިވިނުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްގެން ވެސް އަންހެނުން އާމްދަނީ ހޯދައެވެ. މިހާރު ރަށުގެ ޒުވާނުން އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި ވަޒީފާ އަދާކުރެއެވެ. މިރަށުގައި 500 ވަރަކަށް އަހަރުވެފައިވާ ކަމަށްބެލެވޭ ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ އާދަޔާ ޚިލާފު ބޮޑު 9 ނިކަގަސް ހުރެއެވެ.

ރަޖިސްޓަރޑްދިރިއުޅޭބިދޭސީން

އިތުރު ރަށްތައް