ގުޅުއްވުމަށް


މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ށ. ފުނަދޫ، ދިވެހިރާއްޖެ

ފޯނު: 6540025

އީމެއިލް: info@shaviyani.gov.mv

ވެބްސައިޓް: shaviyani.gov.mv

މިއިދާރާގެ އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރަކީ

ނަން: މަމްދޫޙް ނަސީމް

ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން

ގުޅޭނެ ނަންބަރު: 6540025، 9899955

އީމެއިލް: it@shaviyani.gov.mv