މެމްބަރުން


ތިންވަނަ ދައުރުގެ މެމްބަރުން

މިކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ މެމްބަރުން ހުވާކުރެއްވީ 03 ޖޫން 2017

އަޙްމަދު ފާއިޒް
ފުނަދޫ ދާއިރާ
ސައުދުﷲ އުސްމާން
މިލަންދޫ ދާއިރާ
އަބްދުﷲ ނާހިދު
ނައިބު ރައީސް - ކޮމަންޑޫ ދާއިރާ
މުޙައްމަދު އާރިފް
ކައުންސިލްގެ ރައީސް - ކަނޑިތީމު ދާއިރާ

ދެވަނަ ދައުރުގެ މެމްބަރުން

26 ފެބްރުއަރީ 2014އިން 02 ޖޫން 2017އަށް

އަޙްމަދު އަބްދުﷲ
ފުނަދޫ ދާއިރާ
އަބްދުﷲ އާތިފް
މިލަންދޫ ދާއިރާ
އިބްރާހިމް ރަޝީދު އިދްރީސް
ނައިބު ރައީސް - ކޮމަންޑޫ ދާއިރާ
މުޙައްމަދު އާރިފް
ކައުންސިލްގެ ރައީސް - ކަނޑިތީމު ދާއިރާ
އަޙްމަދު ފާއިޒް
ފުނަދޫ ދާއިރާ
އާދަމް ސައީދު
މިލަންދޫ ދާއިރާ
އަބްދުﷲ ނާހިދު
ކޮމަންޑޫ ދާއިރާ
އާމިނަތު ނަޒްލާ
ކަނޑިތީމު ދާއިރާ

ފުރަތަމަ ދައުރުގެ މެމްބަރުން

26 ފެބްރުއަރީ 2011އިން 25 ފެބްރުއަރީ 2014އަށް

އަޙްމަދު އަބްދުﷲ

ފުނަދޫ ދާއިރާ

އަބްދުﷲ އާތިފް

މިލަންދޫ ދާއިރާ

މުޙައްމަދު އާރިފް

ނައިބު ރައީސް - ކަނޑިތީމު ދާއިރާ

މޫސާ ފަތުޙީ އާދަމް

ކައުންސިލްގެ ރައީސް - ކޮމަންޑޫ ދާއިރާ

މުޙައްމަދު ޙަމީދު

ފުނަދޫ ދާއިރާ

ފިރާގު އިބްރާހިމް

މިލަންދޫ ދާއިރާ

މުޙައްމަދު އަރީފް އިބްރާހިމް

ކަނޑިތީމު ދާއިރާ

އިބްރާހިމް ރަޝީދު އިދްރީސް

ކޮމަންޑޫ ދާއިރާ