އެެޖެންޑާ


ތަން: ޖަލްސާކުރާ މާލަން / މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ ތާރީޚާއި ގަޑި: ‏06‏ ޖުލައި‏ 2020 ، ހޯމަ،   ހެނދުނު 10:00 އެޖެންޑާ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން ލޯކަލްގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުށައަޅާ ކަންކަން މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 2019ވަނަ އަހަރުގެ މާލީބަޔާނާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން. ކައުންސިލަރުން ހުށައަޅުއްވާ ކަންކަން އިދާރީ މައްސަލަތައް މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ […]

ތިންވަނަ ދައުރުގެ 152ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ދަޢުވަތު


ތަން: ޖަލްސާކުރާ މާލަން / މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ ތާރީޚާއި ގަޑި: ‏01 ޖުލައި 2020 ، ބުދަ،   ހެނދުނު 10:00 އެޖެންޑާ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން ލޯކަލްގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުށައަޅާ ކަންކަން   މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 2019ވަނަ އަހަރުގެ މާލީބަޔާނާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.   ކައުންސިލަރުން ހުށައަޅުއްވާ ކަންކަން އިދާރީ މައްސަލަތައް މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ […]

ތިންވަނަ ދައުރުގެ 151ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ދަޢުވަތު


ތަން: ޖަލްސާކުރާ މާލަން / މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ ތާރީޚާއި ގަޑި: ‏27 ޖޫން 2020 ، ހޮނިހިރު،  ހެނދުނު 10:00 އެޖެންޑާ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން ލޯކަލްގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުށައަޅާ ކަންކަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ ނަންބަރު 57-F/LM/227/2020/2 (22 ޖޫން 2020) ސިޓީން ކައުންސިލްގެ ޚިޔާލަށް އެދި ފޮނުއްވާފައިވާ ޤާނޫނު ނަންބަރު 2010/7 (އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ […]

ތިންވަނަ ދައުރުގެ 150ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ދަޢުވަތުތަން: ޖަލްސާކުރާ މާލަން / މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ ތާރީޚާއި ގަޑި: ‏25 ޖޫން 2020 ، ބުރާސްފަތި،  ހެނދުނު 10:15 އެޖެންޑާ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން ލޯކަލްގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުށައަޅާ ކަންކަން ނިއުނޯމަލްގައި އޮފީހުގެ ޚިދުމަތްދިނުމުގެ އުޞޫލާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން. ޤާނޫނު ނަންބަރު 2020/5 ގެ ދަށުން ކައުންސިލްތައް ހިންގުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލު (04/221/2020އ) […]

ތިންވަނަ ދައުރުގެ 149ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ދަޢުވަތު


ތަން: ޖަލްސާކުރާ މާލަން / މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ ތާރީޚާއި ގަޑި: ‏20‏ މެއި‏ 2020 ، ބުދަ،  މެންދުރުފަހު 1:15 އެޖެންޑާ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން ލޯކަލްގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުށައަޅާ ކަންކަން ކޮވިޑް-19 މާލޭ ފުރަބަންދާ ގުޅިގެން ފުނަދުއަށް އަންނަން ބޭނުންވެ، ނާދެވިފައިވާ ފަރާތްތައް ބައިތިއްބުމަށް ކަރަންޓީނު ފެސިލިޓީއެއްގެ ގޮތުގައި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ ކޮޓަރިތައް ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް އެދި […]

ތިންވަނަ ދައުރުގެ ފުރަތަމަ ކުއްލި ޖަލްސާގެ ދަޢުަވަތު


ތަން: ޖަލްސާކުރާ މާލަން / މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ ތާރީޚާއި ގަޑި: ‏19‏ މެއި‏ 2020 ، އަންގާރަ،  ރޭގަނޑު 9:15 އެޖެންޑާ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން ލޯކަލްގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުށައަޅާ ކަންކަން ކޮވިޑް-19 ބަލިމަޑުކަމާ ގުޅިގެން ށ.ފުނަދޫ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގެ ފަރާތުން ޙަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ކަރަންޓީން ކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތައް ކަރަންޓީނުކުރުމަށް އަތޮޅުވެހި ޢިމާރާތް ދޫކޮށްދިނުމަށް އެދި އެ […]

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 148ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ދަޢުވަތުތަން: ޖަލްސާކުރާ މާލަން / މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ ތާރީޚާއި ގަޑި: ‏13‏ މެއި‏ 2020 ، ބުދަ،  ރޭގަނޑު 9:15 އެޖެންޑާ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން ލޯކަލްގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުށައަޅާ ކަންކަން އަތޮޅުތެރޭގެ ރަށްރަށުގައި އުފެދިފައިވާ އީ.އޯ.ސީތަކުގެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން. ކައުންސިލަރުން ހުށައަޅުއްވާ ކަންކަން އިދާރީ މައްސަލަތައް މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ […]

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 147ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ދަޢުވަތު


ތަން: ޖަލްސާކުރާ މާލަން / މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ ތާރީޚާއި ގަޑި: ‏02‏ މެއި‏ 2020 ، ހޮނިހިރު،  މެންދުރުފަހު 1:00 އެޖެންޑާ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން ލޯކަލްގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުށައަޅާ ކަންކަން ކޮވިޑް 19 ށ.އަތޮޅު އިމަރޖެންސީ ފަންޑު އެކުލަވާލުމާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން. ކޮވިޑް-19 ށ.އަތޮޅު އިމަރޖެންސީ ފަންޑުން ޚަރަދުކުރާނެ އުޞޫލާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ފާސްކުރުން. ކައުންސިލަރުން […]

ތިންވަނަ ދައުރުގެ 146ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ދަޢުވަތު


ތަން: ޖަލްސާކުރާ މާލަން / މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ ތާރީޚާއި ގަޑި: ‏17 މާރިޗު 2020 ، އަންގާރަ،  ހެނދުނު 10:00 އެޖެންޑާ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން ލޯކަލްގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުށައަޅާ ކަންކަން ކައުންޓަރ ޚިދުމަތްދިނުމުގެ އުޞޫލާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން. މަސައްކަތު މަޤާމަށް މީހަކު ނެގުމަށް ބޭނުންވާ ސަބަބުތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން. ކައުންސިލަރުން ހުށައަޅުއްވާ ކަންކަން […]

ތިންވަނަ ދައުރުގެ 145ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ދަޢުވަތުތަން: ޖަލްސާކުރާ މާލަން / މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ ތާރީޚާއި ގަޑި: ‏12 މާރިޗު 2020 ، ބުރާސްފަތި،  ހެނދުނު 10:00 އެޖެންޑާ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން ލޯކަލްގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުށައަޅާ ކަންކަން މާމުލިލާންޗުގެ އިންޖީނު މަރާމާތުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން. ކައުންސިލަރުން ހުށައަޅުއްވާ ކަންކަން އިދާރީ މައްސަލަތައް މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 143 ވަނަ […]

ތިންވަނަ ދައުރުގެ 144ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ދަޢުވަތު