logo

ނަންބަރު 1002700 އައުޓްބޯޑު އިންޖީނު ނީލަމުގެ 2022 ސެޕްޓެމްބަރ 1ވަނަ ދަުވަހުގެ 12:00ގެ ނިޔަލަށް މަތީއަގު

ތަފްސީލް

ސީރިއަލްނަންބަރު1002700އައުޓްބޯޑުއިންޖީނުސިޓީލައިނީލަމުގައިވިއްކާލުން

މިއިދާރާގެ  ނަންބަރު: (IUL)227-CA/227/2022/42  (23 އޯގަސްޓް 2022) އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން     މިއަދު  (01 ސެޕްޓެންބަރު 2022)ގެ  12:00އާއި ހަމައަށް  ހުށަހަޅާފައިވާ  އެންމެ  ބޮޑު  އަގަކީ-/69,000 (ފަސްދޮޅަސް ނުވަހާސްރުފިޔާ) ރުފިޔާއެވެ.

‏05‏ ޞަފަރު‏ 1444

01 ސެޕްޓެންބަރު 2022

ގުޅުންހުރި ޑޮކިއުމެންޓްތައް

އިތުރު އިއުލާންތައް

ކަނޑު އުޅަނދު ދުއްވުމުގެ އެގްޒަަމިނަރުން ހޯދުމާ ބެހޭ

215 ޖުލައި 2024

ބައުވެގެން ނަގާފައިވާ ބައެއްތަކެތި ނީލަން ކިޔުން

217 އޭޕްރިލް 2024

ކާރާއި ވޭން ސިޓީލައި ނީލަމުގައި ވިއްކާލުން

213 މާޗް 2024

ޑޮއިސްޓް ޖަނަރޭޓަރ ސިޓީލާ ނީލަމުގެ 18 ސެޕްޓެމްބަރުގެ ނިޔަލަށް މަތީއަގު

218 ސެޕްޓެމްބަރ 2022

ޖީ.ބީ.އެލް 42 ޑޮއިސްޓް ޖަނަރޭޓަރ ސިޓީލާ ނީލަމުގެ 15 ސެޓްޕެންބަރުގެ ނިޔަލަށް މަތީއަގު

215 ސެޕްޓެމްބަރ 2022

ޑޮއިސްޓް ޖަނަރޭޓަރ ސިޓީލާ ނީލަމުގެ 2022/09/13ވަނަ ދުވަހުގެ 12:00ގެ ނިޔަލަށް މަތީއަގު

213 ސެޕްޓެމްބަރ 2022

ޖީ.ބީ.އެލް 42 ޑޮއިސްޓް ޖަނަރޭޓަރ ސިޓީލާ ނީލަމުގައި 11/09/2022 ގެ 12:00 ގެ ނިޔަލަށް އެންމެ މަތީއަގު

211 ސެޕްޓެމްބަރ 2022

ޖީ.ބީ.އެލް 42 ޑޮއިސްޓް ޖަނަރޭޓަރ ސިޓީލާ ނީލަމުގައި 08/09/2022 ގެ 12:00 ގެ ނިޔަލަށް އެންމެ މަތީއަގު

208 ސެޕްޓެމްބަރ 2022

ނަންބަރު 1002700 އައުޓްބޯޑު އިންޖީނު ނީލަމުގެ 2022 ސެޕްޓެމްބަރ 1ވަނަ ދަުވަހުގެ 12:00ގެ ނިޔަލަށް މަތީއަގު

201 ސެޕްޓެމްބަރ 2022

ޖީބީއެލް 42 “ޑޮއިޓްސް” ސައުންޑް ޕްރޫފް ޖަނަރޭޓަރ ސިޓީލާ ނީލަމުގައި ވިއްކާލުން-44

201 ސެޕްޓެމްބަރ 2022