logo

ބައުވެގެން ނަގާފައިވާ ބައެއްތަކެތި ނީލަން ކިޔުން

ތަފްސީލް

            މި އިދާރާއިން ބައުވެގެން ނަގާފައިވާ ބައެއްތަކެތި ނީލަން ކިއުން 2024 މެއި 03 ވާ ހުކުރު ދުވަހުގެ ހަވީރު 4:30 ގައި އަތޮޅުވެހި ކުރިމަތީގައި އޮންނާނެއެވެ.

ވީމާ،މިކަން ޢާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާންކުރީމެވެ.

‏09‏ ޝައްވާލް‏ 1445

‏17‏ އޭޕްރިލް‏ 2024

ނަންބަރު: (IUL)227-CA-AD/227/2024/13

ގުޅުންހުރި ޑޮކިއުމެންޓްތައް

އިތުރު އިއުލާންތައް

ބައުވެގެން ނަގާފައިވާ ބައެއްތަކެތި ނީލަން ކިޔުން

217 އޭޕްރިލް 2024

ކާރާއި ވޭން ސިޓީލައި ނީލަމުގައި ވިއްކާލުން

213 މާޗް 2024

ޑޮއިސްޓް ޖަނަރޭޓަރ ސިޓީލާ ނީލަމުގެ 18 ސެޕްޓެމްބަރުގެ ނިޔަލަށް މަތީއަގު

218 ސެޕްޓެމްބަރ 2022

ޖީ.ބީ.އެލް 42 ޑޮއިސްޓް ޖަނަރޭޓަރ ސިޓީލާ ނީލަމުގެ 15 ސެޓްޕެންބަރުގެ ނިޔަލަށް މަތީއަގު

215 ސެޕްޓެމްބަރ 2022

ޑޮއިސްޓް ޖަނަރޭޓަރ ސިޓީލާ ނީލަމުގެ 2022/09/13ވަނަ ދުވަހުގެ 12:00ގެ ނިޔަލަށް މަތީއަގު

213 ސެޕްޓެމްބަރ 2022

ޖީ.ބީ.އެލް 42 ޑޮއިސްޓް ޖަނަރޭޓަރ ސިޓީލާ ނީލަމުގައި 11/09/2022 ގެ 12:00 ގެ ނިޔަލަށް އެންމެ މަތީއަގު

211 ސެޕްޓެމްބަރ 2022

ޖީ.ބީ.އެލް 42 ޑޮއިސްޓް ޖަނަރޭޓަރ ސިޓީލާ ނީލަމުގައި 08/09/2022 ގެ 12:00 ގެ ނިޔަލަށް އެންމެ މަތީއަގު

208 ސެޕްޓެމްބަރ 2022

ޖީބީއެލް 42 “ޑޮއިޓްސް” ސައުންޑް ޕްރޫފް ޖަނަރޭޓަރ ސިޓީލާ ނީލަމުގައި ވިއްކާލުން-44

201 ސެޕްޓެމްބަރ 2022

ނަންބަރު 1002700 އައުޓްބޯޑު އިންޖީނު ނީލަމުގެ 2022 ސެޕްޓެމްބަރ 1ވަނަ ދަުވަހުގެ 12:00ގެ ނިޔަލަށް މަތީއަގު

201 ސެޕްޓެމްބަރ 2022

ނަންބަރު 1002698 އައުޓްބޯޑު އިންޖީނުގެ ނީލަމަށް 29/8/2022ގެ 12:00ގެ ނިޔަލަށް ހުށަހެޅި އެންމެމަތީ އަގު

229 އޯގަސްޓް 2022