logo

ކާރާއި ވޭން ސިޓީލައި ނީލަމުގައި ވިއްކާލުން

ތަފްސީލް

މި އިދާރާގައި ކުރިން ބޭނުންކުރަމުން ގެންދިޔަ ތިރީގައި ދަންނަވާ 2 ވެހިކަލް ސިޓީލާ ނީލަމުގައި ވިއްކާލުމަށް ބޭނުންވެއެވެ. ނީލަމުގައި ބައިވެރިވެލައްވާ ފަރާތަކުން މިތަކެތި ގަތުމަށް ބޭނުންވާ އަގު މި އިޢުލާނާއެކު އެޓޭޗްކުރެވިފައިވާ (NL04) ފޯމުން ހުށައެޅެނެއެވެ. މި ނީލަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދިލައްވާ ފަރާތްތަކުން 2024 މާރިޗް 14 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 9:00ން ފެށިގެން އަގު ހުށަހަޅުއްވުން އެދެމެވެ. އަގު ހުށަހަޅާ ފޯމް (NL04) ރަސްމީ ދުވަސް ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހު 13:00ގެ ކުރިން މިއިދާރާގެ ކައުންޓަރަށް ނުވަތަ އީމެއިލްގެ ޒަރީއާއިންވެސް ހުށައެޅިދާނެއެވެ. އީމެއިލް އެޑްރެހަކީ info@shaviyani.gov.mv އެވެ.

ކާރާއި، ވޭން ގަތުމަށް ހުށަހަޅާއަގު ރަސްމީ ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ 13:00ގެ ފަހުން ހުށަހެޅިއަގު އެނގޭ ގޮތަށް މިއިދާރާގެ ވެބްސައިޓު www.shaviyani.gov.mv  ފެންނަން ހުންނާނެއެވެ. ވެހިކަލް ގަތުމަށް އަގު ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާފައިވާ އަގު ޖެހިޖެހިގެން 3 ދުވަހު އެކަށީގެންވާ އަގެއްގައި އޮވެއްޖެނަމަ އެފަރާތެއްގެ ނަމުގައި ނީލަން ނިންމާލެވޭނެއެވެ.

ނީލަން ކާމިޔާބުކުރާ ފަރާތުން 48 (ސާޅީސް އަށެއް) ގަޑިއިރުތެރޭގައި ފައިސާ ދައްކާފައި ނުވާނަމަ، ތަރުތީބުން ނީލަމުގައި ބައިވެރިވެފައިވާ އެހެން ފަރާތްތަކަށް ފުރުސަތު ދިނުމުގެ އިޚްތިޔާރު މި ކައުންސިލަށް ލިބިގެންދާނެއެވެ. ފައިސާ ދެއްކުމަށްފަހު ނީލަން ކިޔުނު ތަކެތި 03 (ތިން) ދުވަސްތެރޭގައި ގެންދަވަން ވާނެއެވެ. ނީލަން ކާމިޔާބު ކުރާ ފަރާތުގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން މިތަކެތީގެ ރަޖިސްޓްރީ، އެފަރާތުގެ ނަމަށް 30 ދުވަހުގެތެރޭގައި ބަދަލުކޮށް ނުވަތަ ބާޠިލު ކޮށްދެވޭނެއެވެ.

ނީލަމާބެހޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށާއި، ކާރާއި،ވޭން ބެއްލެވުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުމަށް މިއިދާރާގެ 6540400 ނަންބަރު ފޯނާގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

‏03‏ ރަމަޟާން‏ 1445

‏13‏ މާރިޗް‏ 2024

ގުޅުންހުރި ޑޮކިއުމެންޓްތައް

އިތުރު އިއުލާންތައް

ކާރާއި ވޭން ސިޓީލައި ނީލަމުގައި ވިއްކާލުން

213 މާޗް 2024

ޑޮއިސްޓް ޖަނަރޭޓަރ ސިޓީލާ ނީލަމުގެ 18 ސެޕްޓެމްބަރުގެ ނިޔަލަށް މަތީއަގު

218 ސެޕްޓެމްބަރ 2022

ޖީ.ބީ.އެލް 42 ޑޮއިސްޓް ޖަނަރޭޓަރ ސިޓީލާ ނީލަމުގެ 15 ސެޓްޕެންބަރުގެ ނިޔަލަށް މަތީއަގު

215 ސެޕްޓެމްބަރ 2022

ޑޮއިސްޓް ޖަނަރޭޓަރ ސިޓީލާ ނީލަމުގެ 2022/09/13ވަނަ ދުވަހުގެ 12:00ގެ ނިޔަލަށް މަތީއަގު

213 ސެޕްޓެމްބަރ 2022

ޖީ.ބީ.އެލް 42 ޑޮއިސްޓް ޖަނަރޭޓަރ ސިޓީލާ ނީލަމުގައި 11/09/2022 ގެ 12:00 ގެ ނިޔަލަށް އެންމެ މަތީއަގު

211 ސެޕްޓެމްބަރ 2022

ޖީ.ބީ.އެލް 42 ޑޮއިސްޓް ޖަނަރޭޓަރ ސިޓީލާ ނީލަމުގައި 08/09/2022 ގެ 12:00 ގެ ނިޔަލަށް އެންމެ މަތީއަގު

208 ސެޕްޓެމްބަރ 2022

ނަންބަރު 1002700 އައުޓްބޯޑު އިންޖީނު ނީލަމުގެ 2022 ސެޕްޓެމްބަރ 1ވަނަ ދަުވަހުގެ 12:00ގެ ނިޔަލަށް މަތީއަގު

201 ސެޕްޓެމްބަރ 2022

ޖީބީއެލް 42 “ޑޮއިޓްސް” ސައުންޑް ޕްރޫފް ޖަނަރޭޓަރ ސިޓީލާ ނީލަމުގައި ވިއްކާލުން-44

201 ސެޕްޓެމްބަރ 2022

ނަންބަރު 1002700 އައުޓްބޯޑު އިންޖީނުގެ ނީލަމަށް 29/8/2022ގެ 12:00ގެ ނިޔަލަށް އެންމެ މަތީއަގު

229 އޯގަސްޓް 2022

ނަންބަރު 1002698 އައުޓްބޯޑު އިންޖީނުގެ ނީލަމަށް 29/8/2022ގެ 12:00ގެ ނިޔަލަށް ހުށަހެޅި އެންމެމަތީ އަގު

229 އޯގަސްޓް 2022