logo

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 94ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާ

ޖަލްސާގެ ބާވަތް

ޢާއްމު ޖަލްސާ (އޮންލައިން)

ޖަލްސާ ނަންބަރު

94

އެޖެންޑާ ނަންބަރު

94

ތާރީޙް

28 މާޗް 2024

ވަތުގު

11:00

ތަން

މީޓިންގރޫމް/ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އެޖެންޑާ

1.   ސަރުކާރުގެފަރާތުންހުށައަޅާކަންކަން

 

2.   ލޯކަލްގަވަރުމަންޓްއޮތޯރިޓީގެފަރާތުންހުށައަޅާކަންކަން

 

3.   ކައުންސިލްގެއިދާރާއިންހުށައަޅާކަންކަން

3.1  އަތޮޅުކައުންސިލަށް ޝަކުވާ ބަލައިގަތުމާއި، ޖަވާބުދާރީވުމުގައި ޢަމަލުކުރާނޭ އުޞޫލާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.

3.2  ކިޔެވެނިއެހީގެ އުޞޫލަށް ގެނެވޭ އިޞްލާޙާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން

3.3  ނަފާވެހި ޕްރޮގްރާމުގެ އުޞޫލަށް ގެނެވޭ އިޞްލާޙާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން. 

3.4ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ މާލީބަޔާން ކައުންސިލާ ހިއްސާކުރުން

 

4.   ކައުންސިލަރުންހުށައަޅުއްވާކަންކަން: 

 

5.  އިދާރީމައްސަލަތައް

5.1 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލުގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 89، 90، 93ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.

 

 

6.   ވޯޓަށްއަހާކަންކަމަށްވޯޓަށްއެހުން

6.1 ވޯޓަށް އަހަންޖެހޭ ހިސާބަށް ގެންދެވޭ މައްސަލަތަކަށް ވޯޓަށް އެހުން ކުރިޔަށްގެންދާނީއެވެ.

‏ 26 މާރިޗު  2024

ޙުލާސާ

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލަށް ޝަކުވާ ބަލައިގަތުމާއި، ޖަވާބުދާރީވުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އުޞޫލު އިދާރީ ޔުނިޓުން ހުށަހަޅާފައިވާ ގޮތަށް ފާސްކުރެވުނެވެ.

ކިޔެވެނި އެހީ ދިނުމުގެ ސިޔާސަތުގެ "ކިޔެވެނިއެހީ ކޮމެޓީ" މި މާއްދާއަށް އިދާރީ ޔުނިޓުން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އިޞްލާޙުގެ އިތުރުން "އެގޮތުން ގެނެވޭ ބަދަލުތައް ލިއުމުން ނުވަތަ ކައުންސިލުގެ ޖަލްސާއަކުން ހިއްސާކުރަންވާނެއެވެ." މިބައި އިތުރުކޮށް އުޞޫލު ފާސްކުރެވުނެވެ.

ނަފާވެހި ޕްރޮގްރާމުގެ އުޞޫލަށް އިދާރީ ޔުނިޓުން ހުށަހަޅުއްވާދެއްވާފައިވާ އިޞްލާޙާއެކު އުޞޫލު ފާސްކުރެވުނެވެ.

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ މާލީބަޔާން ކައުންސިލާ ހިއްސާކޮށް މެންބަރުން ސާފުކުރަން ބޭނުންވާ ކަންކަން ސާފުކޮށްދެވުނެވެ.

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރ|ީ އަތޮޅުކައުންސިލުގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 89، 90، 93ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނެވެ.

އިތުރު ޖަލްސާތައް

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 94ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާ

މީޓިންގރޫމް/ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ

228 މާޗް 2024

11:00

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 93ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާ

ށ.އަަތޮޅުކައުންސިލުގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަން

207 މާޗް 2024

9:00

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 92ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާ

މީޓިންގ ރޫމް/ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ އިދާރާ

225 ފެބްރުއަރީ 2024

10:00

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 91ވަނަ ޢާއްމުޖަލްސާ

މީޓިންގރޫމް/ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ އިދާރާ

222 ފެބްރުއަރީ 2024

10:00

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 90ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާ

މީޓިންގރޫމް/ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ އިދާރާ

208 ފެބްރުއަރީ 2024

10:00

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 89ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާ

މީޓިންގރޫމް/ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ އިދާރާ

201 ފެބްރުއަރީ 2024

10:00

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 88ވަނަ ޢާއްމުޖަލްސާ

މީޓިންގރޫމް/ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ އިދާރާ

218 ޖަނަވަރީ 2024

10:00

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 87ވަަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާ

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަން

211 ޖަނަވަރީ 2024

9:00

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 86ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާ

މީޓިންގ ރޫމް/ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ އިދާރާ

225 ޑިސެމްބަރ 2023

10:00

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 85ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާ

މީޓިންގ ރޫމް /ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ އިދާރާ

214 ޑިސެމްބަރ 2023

10:00