logo

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 100ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާ

ޖަލްސާގެ ބާވަތް

ޢާއްމު ޖަލްސާ (އޮންލައިން)

ޖަލްސާ ނަންބަރު

100

އެޖެންޑާ ނަންބަރު

100

ތާރީޙް

11 ޖުލައި 2024

ވަތުގު

9:00

ތަން

މީޓިންގރޫމް/ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ އިދާރާ

އެޖެންޑާ

1.     ސަރުކާރުގެފަރާތުންހުށައަޅާކަންކަން

 

2.     ލޯކަލްގަވަރުމަންޓްއޮތޯރިޓީގެފަރާތުންހުށައަޅާކަންކަން

 

3.     ކައުންސިލްގެއިދާރާއިންހުށައަޅާކަންކަން

3.1    ޖަމިއްޔާތަކުން ހިންގާ ޕްރޮގްރާމުތަކަށް 2024ވަނަ އަހަރު ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުން ދޫކުރާ އެހީ ހޯދުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ޕްރޮޕޯޝަލްތައް އިވެލުއޭޓްކުރުމަށް އިވެލުއޭޝަން ކޮމެޓީއެއް އެކުލަވާލުން.

3.2    ޓްރަސްޓް ފަންޑުގެ ޕްރޮގްރާމުތަކުން މުސާރައާއި، އެލަވަންސްދޭނެ އުޞޫލު ރިވިއުކުރުން. 

 

4.     ކައުންސިލަރުންހުށައަޅުއްވާކަންކަން 

 

5.     އިދާރީމައްސަލަތައް

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލުގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 99ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން. 

 

6.     ވޯޓަށްއަހާކަންކަމަށްވޯޓަށްއެހުން

ވޯޓަށް އަހަންޖެހޭ ހިސާބަށް ގެންދެވޭ މައްސަލަތަކަށް ވޯޓަށް އެހުން ކުރިޔަށްގެންދާނީއެވެ.

‏09 ޖުލައި 2024

ޙުލާސާ

ޖަމިއްޔާތަކުން ހިންގާ ޕްރޮގްރާމުތަކަށް އެހީދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން އެހީހޯދުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ޕްރޮޕޯސަލްތައް އިވެލުއޭޓްކުރުމަށް އެކުލަވާލާ އިވެލުއޭޝަން ކޮމެޓީގައި ށ.ފޯކައިދޫ ކައުންސިލުގެ ރައީސް އަޙްމަދު ޢާޞިފް އާއި، ފީވަކު ކައުންސިލުގެ ރައީސް ޢަލީ ރަޝީދު ޙަސަން އާއި، މަރޮށީ ކައުންސިލުގެ ރައީސް ޢަލީ މުޙައްމަދު އާއި، އިދާރީގޮތުން ކައުންސިލުގެ ރައީސް ކަނޑައަޅުންވާ ދެ މުވައްޒަފުން ހިމެނޭ ގޮތަށް 5 މެންބަރުންގެ ކޮމެޓީއެއް އެކުލަވާލުމަށް ނިންމުނެވެ.

"ޓްރަސްޓް ފަންޑުގެ ޕްރޮގްރާމުތަކުން މުސާރައާއި، އެލަވަންސް ދޭނެ އުޞޫލު" ގެ 5ވަނަ މާއްދާ (ދަތުރު އެލަވަންސް ހަމަޖެއްސުން) ގެ (ށ) "އިރުއޮއްސި 6:00 އިން ފެށިގެން ފަތިހު 6:00 އަށް ދަތުރުގައި ހޭދަވާ ކޮންމެ ގަޑިއިރަކަށް 50 ރުފިޔާގެ ރޭޓުން ދިނުމަށް ކަނޑައަޅައި  އެ އުޞޫލު ފާސްކުރެވުނެވެ.

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލުގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 99ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތަށް

ހާޒިރީ

އިތުރު ޖަލްސާތައް

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 101ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާ

މީޓިންގ ރޫމް/ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ އިދާރާ

218 ޖުލައި 2024

10:00

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 100ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާ

މީޓިންގރޫމް/ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ އިދާރާ

211 ޖުލައި 2024

9:00

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 99ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާ

މީޓިންގ ރޫމް/ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ އިދާރާ

225 ޖޫން 2024

10:00

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 98ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާ

މީޓިންގ ރޫމް/ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ

206 ޖޫން 2024

10:00

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 97ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާ

މީޓިންގ ރޫމް/ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ އިދާރާ

230 މެއި 2024

10:00

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 96ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާ

މީޓިންގރޫމް/ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ އިދާރާ

209 މެއި 2024

10:00

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 95ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާ

މީޓިންގރޫމް/ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ އިދާރާ

202 މެއި 2024

10:00

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 94ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާ

މީޓިންގރޫމް/ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ

228 މާޗް 2024

11:00

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 93ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާ

ށ.އަަތޮޅުކައުންސިލުގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަން

207 މާޗް 2024

9:00

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 92ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާ

މީޓިންގ ރޫމް/ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ އިދާރާ

225 ފެބްރުއަރީ 2024

10:00