logo

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 99ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާ

ޖަލްސާގެ ބާވަތް

ޢާޢްމު ޖަލްސާ (އޮންލައިން)

ޖަލްސާ ނަންބަރު

99

އެޖެންޑާ ނަންބަރު

99

ތާރީޙް

25 ޖޫން 2024

ވަތުގު

10:00

ތަން

މީޓިންގ ރޫމް/ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ އިދާރާ

އެޖެންޑާ

1.     ސަރުކާރުގެފަރާތުންހުށައަޅާކަންކަން

 

2.     ލޯކަލްގަވަރުމަންޓްއޮތޯރިޓީގެފަރާތުންހުށައަޅާކަންކަން

 

3.     ކައުންސިލްގެއިދާރާއިންހުށައަޅާކަންކަން

3.1    މި އަހަރަށް ރޭވިފައިހުރި ބައެއް ޕްރޮގްރާމުތަކަށް އިތުރަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހަމަޖެއްސުމަށް ބަޖެޓް ކޮންޓްރޯލް ފާސްކުރުން.

3.2    ށ.އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި އުފައްދާފައިވާ އިބަމަ ގްރޫޕްތަކުގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމަށް އަތޮޅު ކައުންސިލާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ސޯޝަލް އެންޑް ފެމެލީ ޑިވެލޮޕްމަންޓާ ގުޅިގެން ޖުލައި 14އިން 18އަށް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމުގެ މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރުން

 

3.3    އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީތަކަށް އެވޯޑު ދިނުމުގެ އުޞޫލު ފާސްކުރުން 

 

4.     ކައުންސިލަރުންހުށައަޅުއްވާކަންކަން: 

 

5.     އިދާރީމައްސަލަތައް

5.1 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލުގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 98ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.

 

 

6.     ވޯޓަށްއަހާކަންކަމަށްވޯޓަށްއެހުން

ވޯޓަށް އަހަންޖެހޭ ހިސާބަށް ގެންދެވޭ މައްސަލަތަކަށް ވޯޓަށް އެހުން ކުރިޔަށްގެންދާނީއެވެ.

‏ 25 ޖޫން 2024

ޙުލާސާ

މި އަހަރަށް ރޭވިފައިހުރި ބައެއް ޕްރޮގްރާމުތަކަށް އިތުރަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހަމަޖެއްސުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ނަންބަރު (BCF)227-CA-BF/227/2024/7 ބަޖެޓް ކޮންޓްރޯލް އިދާރީ ޔުނިޓުން ހުށަހަޅާފައިވާ ގޮތަށް ފާސްކުރެވުނެވެ.

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީތަކުގެ އަގުވަޒަންކުރުމުގެ އުޞޫލަށް ޖަލްސާގައި ގެނެވުނު އިޞްލާޙުތަކާއެކު ފާސްކުރެވުނެވެ.

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލުގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 98ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނެވެ.

ށ.އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި އުފައްދާފައިވާ އިބަމަ ގްރޫޕްތަކުގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމަށް އަތޮޅު ކައުންސިލާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ސޯޝަލް އެންޑް ފެމެލީ ޑިވެލޮޕްމަންޓާ ގުޅިގެން ޖުލައި 14އިން 18އަށް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމު ކުރިޔަށްގެންދިއުމަށް ރޭވިފައިވާ ގޮތާއި، އެކަމަށް އަތޮޅުކައުންސިލުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްޞީލު މެންބަރުންނާ ހިއްސާކޮށް، އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން މެންބަރުން ސުވާލުއުފެދޭ ކަންކަން ސާފުކޮށްދެވުނެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތަށް

ހާޒިރީ

އިތުރު ޖަލްސާތައް

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 101ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާ

މީޓިންގ ރޫމް/ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ އިދާރާ

218 ޖުލައި 2024

10:00

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 100ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާ

މީޓިންގރޫމް/ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ އިދާރާ

211 ޖުލައި 2024

9:00

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 99ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާ

މީޓިންގ ރޫމް/ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ އިދާރާ

225 ޖޫން 2024

10:00

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 98ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާ

މީޓިންގ ރޫމް/ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ

206 ޖޫން 2024

10:00

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 97ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާ

މީޓިންގ ރޫމް/ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ އިދާރާ

230 މެއި 2024

10:00

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 96ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާ

މީޓިންގރޫމް/ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ އިދާރާ

209 މެއި 2024

10:00

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 95ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާ

މީޓިންގރޫމް/ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ އިދާރާ

202 މެއި 2024

10:00

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 94ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާ

މީޓިންގރޫމް/ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ

228 މާޗް 2024

11:00

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 93ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާ

ށ.އަަތޮޅުކައުންސިލުގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަން

207 މާޗް 2024

9:00

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 92ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާ

މީޓިންގ ރޫމް/ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ އިދާރާ

225 ފެބްރުއަރީ 2024

10:00