logo

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 98ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާ

ޖަލްސާގެ ބާވަތް

ޢާއްމުޖަލްސާ (އޮންލައިން)

ޖަލްސާ ނަންބަރު

98

އެޖެންޑާ ނަންބަރު

98

ތާރީޙް

06 ޖޫން 2024

ވަތުގު

10:00

ތަން

މީޓިންގ ރޫމް/ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އެޖެންޑާ

1.     ސަރުކާރުގެފަރާތުންހުށައަޅާކަންކަން

 

2.     ލޯކަލްގަވަރުމަންޓްއޮތޯރިޓީގެފަރާތުންހުށައަޅާކަންކަން

 

3.     ކައުންސިލްގެއިދާރާއިންހުށައަޅާކަންކަން

3.1    ވާހަކަދެއްކުމުގެ އަތޮޅު މުބާރާތުގެ ޤަވާޢިދުގެ ޑްރާފްޓާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން

3.2    ކީރިތި ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ 36ވަނަ ޤައުމީ ޤުރުއާން މުބާރާތުގައި ށ.އަތޮޅު ތަމްސީލުކުރާ ޓީމުގެ ޚަރަދުތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން

3.3    އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީތަކުން ހިންގާ ޕްރޮގްރާމުތަކަށް އެހީދިނުމުގެ އުޞޫލު ފާސްކުރުން

 

4.     ކައުންސިލަރުންހުށައަޅުއްވާ

4.1   ހުށަހެޅީ: އިބްރާހީމް ޝާހިދު ށ.ގޮއިދޫ ކައުންސިލުގެ ރައީސް

މައްސަލަ: ކަނޑިތީމު އުޅިއަށިބޯޓު 2024 ޖޫން 3ވަނަ ދުވަހު ބިލެތްފަހީ ފަޅަށް ވަންނަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި ބޯޓުފެތި ދިމާވި ކާރިސާގައި އެ ބޯޓުން ކަނޑިތީމު، ގޮއިދޫ، ނޫމަރާއަށް ގެންދިއުމަށް އެރުވިފައިވާ ކާޑުގެ ބާވަތްތައް ތެމި ބޭނުން ނުކުރެވޭވަރުވެފައިވާތީ، ކާޑުގެ ދަތިކަން ހައްލުކުރުމަށް ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް މާލެއިން ކާޑުގެ ބާވަތްތައް ގެނައުމަށްޓަކައި އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.

 

 

5.     އިދާރީމައްސަލަތައް

5-1 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލުގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 97ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.

 

 

6.     ވޯޓަށްއަހާކަންކަމަށްވޯޓަށްއެހުން

ވޯޓަށް އަހަންޖެހޭ ހިސާބަށް ގެންދެވޭ މައްސަލަތަކަށް ވޯޓަށް އެހުން ކުރިޔަށްގެންދާނީއެވެ.

‏ 04 ޖޫން 2024

ޙުލާސާ

"ވާހަކަދެއްކުމުގެ ށ.އަތޮޅު މުބާރާތުގެ ޤަވާޢިދު 2024" އިދާރީ ޔުނިޓުން ހުށަހަޅާފައިވާ ގޮތަށް ފާސްކުރެވުނެވެ.

ކީރިތި ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ 36ވަނަ ޤައުމީ މުބާރާތުގައި ށ.އަތޮޅު ތަމްސީލުކުރާ ޓީމުގެ ޚަރަދު ހަމަޖެއްސުމަށް ތައްޔާރުކޮށް އިދާރީ ޔުނިޓުން ހުށަހަޅާފައިވާ "ކީރިތި ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ ޤައުމީ މުބާރާތުގެ ޚަރަދު ތަފްޞީލު" އެ ޔުނިޓުން ހުށަހަޅާފައިވާ ގޮތަށް ފާސްކުރެވުނެވެ.

އ.ތ.މ ކޮމެޓީތަކުން ހިންގާ ޕްރޮގްރާމުތަކަށް އެހީދިނުމުގެ އުޞޫލު ފާސްކޮށް، އިވެލުއޭޝަން ކްރައިޓީރިއާ، ޖަމިއްޔާތަކަށް އެހީދިނުމަށް ފާސްކޮށްފައިވާ ކްރައިޓީރިއާ އާއި އެއްގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ނިންމުނެވެ.

ކަނޑިތީމު އުޅިއަށިބޯޓު 2024 ޖޫން 3ވަނަ ދުވަހު ބިލެތްފަހީ ފަޅަށް ވަންނަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި ބޯޓުފެތި ދިމާވި ކާރިސާގައި އެ ބޯޓުން ކަނޑިތީމު، ގޮއިދޫ، ފޭދޫ، ބިލެތްފައްސަށް ގެންދިއުމަށް އެރުވިފައިވާ ކާޑުގެ ބާވަތްތައް ތެމި ބޭނުން ނުކުރެވޭވަރުވެފައިވާތީ، ކާޑުގެ ދަތިކަން ހައްލުކުރުމަށް މާލެއިން ކާޑު ގެނައުމަށް ކުރެވުނު ދަތުރު ޚަރަދު އަތޮޅުކައުންސިލުގެ ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން ހަމަޖެއްސުމަށް ނިންމުނެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތަށް

ހާޒިރީ

އިތުރު ޖަލްސާތައް

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 98ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާ

މީޓިންގ ރޫމް/ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ

206 ޖޫން 2024

10:00

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 97ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާ

މީޓިންގ ރޫމް/ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ އިދާރާ

230 މެއި 2024

10:00

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 96ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާ

މީޓިންގރޫމް/ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ އިދާރާ

209 މެއި 2024

10:00

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 95ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާ

މީޓިންގރޫމް/ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ އިދާރާ

202 މެއި 2024

10:00

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 94ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާ

މީޓިންގރޫމް/ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ

228 މާޗް 2024

11:00

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 93ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާ

ށ.އަަތޮޅުކައުންސިލުގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަން

207 މާޗް 2024

9:00

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 92ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާ

މީޓިންގ ރޫމް/ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ އިދާރާ

225 ފެބްރުއަރީ 2024

10:00

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 91ވަނަ ޢާއްމުޖަލްސާ

މީޓިންގރޫމް/ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ އިދާރާ

222 ފެބްރުއަރީ 2024

10:00

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 90ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާ

މީޓިންގރޫމް/ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ އިދާރާ

208 ފެބްރުއަރީ 2024

10:00

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 89ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާ

މީޓިންގރޫމް/ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ އިދާރާ

201 ފެބްރުއަރީ 2024

10:00