logo

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 97ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާ

ޖަލްސާގެ ބާވަތް

ޢާއްމު ޖަލްސާ (އޮންލައިން)

ޖަލްސާ ނަންބަރު

97

އެޖެންޑާ ނަންބަރު

97

ތާރީޙް

30 މެއި 2024

ވަތުގު

10:00

ތަން

މީޓިންގ ރޫމް/ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ އިދާރާ

އެޖެންޑާ

އެޖެންޑާ

1.     ސަރުކާރުގެފަރާތުންހުށައަޅާކަންކަން

 

2.     ލޯކަލްގަވަރުމަންޓްއޮތޯރިޓީގެފަރާތުންހުށައަޅާކަންކަން

 

3.     ކައުންސިލްގެއިދާރާއިންހުށައަޅާކަންކަން

3.1    ތިމާވެށީގެ ދުވަހާއި، ދުނިޔޭގެ ކަނޑުތަކުގެ ދުވަސް އަތޮޅުފެންވަރުގައި ފާހަގަކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން

3.2    ވާހަކަދެއްކުމުގެ އަތޮޅު މުބާރާތުގެ ޤަވާޢިދުގެ ޑްރާފްޓާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން

3.3    "ޤައުމީދުވަސް އަތޮޅުފެންވަރުގައި ފާހަގަކުރުމަށް ހުށަހެޅޭ ޕްރޮޕޯސަލުގައި ހިމަނަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތާއި، ވަޒަންކުރާނެ މިންގަނޑު" ކަރުދާހާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން 

 

4.     ކައުންސިލަރުންހުށައަޅުއްވާ

4.1   މޯލްޑިވްސް ލޯކަލް ކައުންސިލް އެސޯސިއޭޝަން (އެމް.އެލް.ސީ.އޭ)  (493-NGO/CERT/2024/37) ގައި މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލުން ބައިވެރިވެ، އެ ޖަމިއްޔާގައި މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް ތަމްސީލުކުރުމާބެހޭ ޤަރާރާ ގުޅޭގޮތުން ގޮތެއް ނިންމުން

 

 

5.     އިދާރީމައްސަލަތައް

5.1 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލުގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 96ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.

 

 

6.     ވޯޓަށްއަހާކަންކަމަށްވޯޓަށްއެހުން

ވޯޓަށް އަހަންޖެހޭ ހިސާބަށް ގެންދެވޭ މައްސަލަތަކަށް ވޯޓަށް އެހުން ކުރިޔަށްގެންދާނީއެވެ.

‏ 28‏ މެއި‏ 2024

ޙުލާސާ

ތިމާވެށީގެ ދުވަހުގެ 5 މިލިއަން ގަސް އިންދުމުގެ ޕްރޮގްރާމު 2024 ޖޫން 5ވަނަ ދުވަހު ހުރިހާ ރަށެއްގައި އެއްވަގުތެއްގައި ކުރިޔަށްގެންދިއުމުގެ ގޮތުން ހަވީރު 4:30ގައި އެ ޙަރަކާތް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ނިންމުނެވެ.

  • ވާހަކަދެއްކުމުގެ ށ.އަތޮޅު މުބާރާތުގެ ޤަވާޢިދު 2024 އަށް ސްކޫލުތަކުގެ ކޮމެންޓް ހޯދުމަށް ރަށުކައުންސިލާއި، ސްކޫލާ މަޝްވަރާކޮށް ސްކޫލުތަކުގެ ކޮމެންޓް ހޯދައި އަންނަ ޖަލްސާއަށް އެޖެންޑާކުރުމަށް ނިންމުނެވެ.

ޤައުމީ ދުވަސް އަތޮޅުފެންވަރުގައި ފާހަގަކުރުމަށް ހުށަހެޅޭ ޕްރޮޕޯސަލްގައި ހިމަނަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތާއި، ވަޒަންކުރާނެ މިންގަނޑު ކަރުދާސް އިދާރީ ޔުނިޓުން ހުށަހަޅާފައިވާ ގޮތަށް ފާސްކުރެވުނެވެ.

މޯލްޑިވްސް ލޯކަލް ކައުންސިލް އެސޯސިއޭޝަން (އެމް.އެލް.ސީ.އޭ) (493-NGO/CERT/2024/37) ގައި މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލުން ބައިވެރިވެ، އެ ޖަމްޢިއްޔާގައި މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް ތަމްސީލުކުރުމާ ބެހޭ ޤަރާރާ ނަންބަރު   (Q)227/2024/02 (30 މެއި 2024) ޤަރާރު، އެ ޖަމްޢިއްޔާގައި ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތެއްގެ ގޮތުގައި ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ޝިޔާމު ކަމުގައި ކަނޑައަޅައި އެ ޤަރާރު ފާސްކުރެވުނެވެ.

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލުގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 96ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނެވެ.

އިތުރު ޖަލްސާތައް

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 98ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާ

މީޓިންގ ރޫމް/ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ

206 ޖޫން 2024

10:00

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 97ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާ

މީޓިންގ ރޫމް/ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ އިދާރާ

230 މެއި 2024

10:00

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 96ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާ

މީޓިންގރޫމް/ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ އިދާރާ

209 މެއި 2024

10:00

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 95ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާ

މީޓިންގރޫމް/ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ އިދާރާ

202 މެއި 2024

10:00

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 94ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާ

މީޓިންގރޫމް/ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ

228 މާޗް 2024

11:00

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 93ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާ

ށ.އަަތޮޅުކައުންސިލުގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަން

207 މާޗް 2024

9:00

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 92ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާ

މީޓިންގ ރޫމް/ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ އިދާރާ

225 ފެބްރުއަރީ 2024

10:00

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 91ވަނަ ޢާއްމުޖަލްސާ

މީޓިންގރޫމް/ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ އިދާރާ

222 ފެބްރުއަރީ 2024

10:00

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 90ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާ

މީޓިންގރޫމް/ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ އިދާރާ

208 ފެބްރުއަރީ 2024

10:00

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 89ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާ

މީޓިންގރޫމް/ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ އިދާރާ

201 ފެބްރުއަރީ 2024

10:00