logo

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 96ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާ

ޖަލްސާގެ ބާވަތް

ޢައްމުޖަލްސާ (އޮންލައިން)

ޖަލްސާ ނަންބަރު

96

އެޖެންޑާ ނަންބަރު

96

ތާރީޙް

09 މެއި 2024

ވަތުގު

10:00

ތަން

މީޓިންގރޫމް/ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ އިދާރާ

އެޖެންޑާ

އެޖެންޑާ

1.     ސަރުކާރުގެފަރާތުންހުށައަޅާކަންކަން

 

2.     ލޯކަލްގަވަރުމަންޓްއޮތޯރިޓީގެފަރާތުންހުށައަޅާކަންކަން

 

3.     ކައުންސިލްގެއިދާރާއިންހުށައަޅާކަންކަން

3.1    ތިމާވެށީގެ ދުވަސް އަތޮޅުފެންވަރުގައި ފާހަގަކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން

3.2    އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޖަލްސާތަކަށް ޙާޟިރުވުމަށް މެންބަރުން އުޒުރުވެރިވާނަމަ އެކަން އަންގަމުންދާނެ ގޮތެއް ކަނޑައެޅުން 

 

4.     ކައުންސިލަރުންހުށައަޅުއްވާ 

 

5.     އިދާރީމައްސަލަތައް

5.1 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލުގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 95ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން. 

 

6.     ވޯޓަށްއަހާކަންކަމަށްވޯޓަށްއެހުން

ވޯޓަށް އަހަންޖެހޭ ހިސާބަށް ގެންދެވޭ މައްސަލަތަކަށް ވޯޓަށް އެހުން ކުރިޔަށްގެންދާނީއެވެ.

‏ 07‏ މެއި‏ 2024

ޙުލާސާ

ތިމާވެށިގެ ދުވަސް 7 ޖޫން 2024 ވާ ހުކުރު ދުވަހު އަތޮޅުފެންވަރުގައި ފާހަގަކުރުމަށާއި، އެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން، އަމިއްލައަށް ޝައުޤުވެރިކަން ފާޅުކުރާ ރަށެއްގައި ބޭއްވުމަށް ދެ ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދީ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުމަށާއި، އެ ގޮތުން ހުށަހެޅޭ ރަށްތައް އަތޮޅުކައުންސިލާ ހިއްސާކޮށް ރަށެއް ކަނޑައެޅުމަށް ނިންމުނެވެ.

ކައުންސިލުގެ ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގަތުމަށް އުޒުރުވެރިވާ ބޭފުޅުންނަށް ޙާޟިރުނުވެވޭ ސަބަބެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަންނާނީ ކޮންމެ ޢާއްމު ޖަލްސާއެއްގެ އެޖެންޑާއާއެއްކޮށް ފޮނުވާ ގޫގްލް ފޯމު ފުރުއްވައި 30 މިނެޓެއް ހުށަހެޅުމުން ކަމަށާއި، އެއްވެސް ސަބަބަކާއެކު އެ ފޯމު ނުފުރޭ ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ 30 މިނިޓްކުރިން އެސް.އެމް.އެސްއަކުން އެކަން ރައީސް، އެސްޖީ، ސެކްރެޓަރީއޭޓަށް އަންގާގޮތަށް ކަނޑައެޅުމަށް ނިންމުނެވެ.

އިތުރު ޖަލްސާތައް

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 96ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާ

މީޓިންގރޫމް/ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ އިދާރާ

209 މެއި 2024

10:00

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 95ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާ

މީޓިންގރޫމް/ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ އިދާރާ

202 މެއި 2024

10:00

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 94ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާ

މީޓިންގރޫމް/ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ

228 މާޗް 2024

11:00

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 93ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާ

ށ.އަަތޮޅުކައުންސިލުގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަން

207 މާޗް 2024

9:00

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 92ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާ

މީޓިންގ ރޫމް/ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ އިދާރާ

225 ފެބްރުއަރީ 2024

10:00

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 91ވަނަ ޢާއްމުޖަލްސާ

މީޓިންގރޫމް/ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ އިދާރާ

222 ފެބްރުއަރީ 2024

10:00

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 90ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާ

މީޓިންގރޫމް/ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ އިދާރާ

208 ފެބްރުއަރީ 2024

10:00

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 89ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާ

މީޓިންގރޫމް/ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ އިދާރާ

201 ފެބްރުއަރީ 2024

10:00

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 88ވަނަ ޢާއްމުޖަލްސާ

މީޓިންގރޫމް/ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ އިދާރާ

218 ޖަނަވަރީ 2024

10:00

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 87ވަަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާ

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަން

211 ޖަނަވަރީ 2024

9:00