logo

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 92ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާ

ޖަލްސާގެ ބާވަތް

ޢާއްމު ޖަލްސާ (އޮންލައިން)

ޖަލްސާ ނަންބަރު

92

އެޖެންޑާ ނަންބަރު

92

ތާރީޙް

25 ފެބްރުއަރީ 2024

ވަތުގު

10:00

ތަން

މީޓިންގ ރޫމް/ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ އިދާރާ

އެޖެންޑާ

1.   ސަރުކާރުގެފަރާތުންހުށައަޅާކަންކަން

 

2.   ލޯކަލްގަވަރުމަންޓްއޮތޯރިޓީގެފަރާތުންހުށައަޅާކަންކަން

 

3.   ކައުންސިލްގެއިދާރާއިންހުށައަޅާކަންކަން

3.1  ލޯކަލް ކައުންސިލް އެސޯސިއޭޝަން ރަޖިސްޓްރީކުރުމާއި، ބައިވެރިވުމަށް އަތޮޅުކައުންސިލުން އެއްބާރުލުން ދިނުމާމެދު  މަޝްވަރާކުރުން.

3.2  ކާރާއިވޭން ސިޓީލާ ނީލަމުގައި ވިއްކާލުމާބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން.

 

4.   ކައުންސިލަރުންހުށައަޅުއްވާކަންކަން: 

5.   އިދާރީމައްސަލަތައް 

6.   ވޯޓަށްއަހާކަންކަމަށްވޯޓަށްއެހުން

ވޯޓަށް އަހަންޖެހޭ ހިސާބަށް ގެންދެވޭ މައްސަލަތަކަށް ވޯޓަށް އެހުން ކުރިޔަށްގެންދާނީއެވެ.

‏ 22 ފެބުރުވަރީ 2024

ޙުލާސާ

ޖަމިއްޔާތަކާބެހޭ ޤާނޫނު (2022/03) ދަށުން މޯލްޑިވްސް ލޯކަލް ކައުންސިލް އެސޯސިއޭޝަންގެ ނަމުގައި ޖަމްޢިއްޔާއެއް އުފެއްދުމަށް ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި މަސައްކަތްތަކަށް ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން ދިނުމަށާއި، ޖަމިއްޔާގެ މުއައްސިސެއްގެ ގޮތުގައި ބައިވެރިވެ އެކަމަށް އޮންނަ ހުރިހާ އިޖުރާޢަތްތަކަކަށް ފުރިހަމަކުރުމަށް އެއްވެސް އިޢުތިރާޒެއް ނުކުރާކަމަށާއި، މޯލްޑިވްސް ލޯކަލް ކައުންސިލްސް އެސޯސިއޭޝަން ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި ފުރިހަމައަށް ބައިވެރިވުމަށް   ރައީސް ހުށަހެޅުއްވި ޤަރާރު ފާސްކުރުމަށް ނިންމުނެވެ.

މިއިދާރާގައި ކުރިން ބޭނުންކުރަމުން ދިޔަ ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު B2A1032 (TOYOTA) ވޭނާއި، ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރު B1A1768 (PROTON) ކާރު ގިނަދުވަސްވެ ބާވުމުގެ ސަބަބުން އަހަރުން އަހަރަށް ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދުތައް މަރާމާތުތައް ގިނަވެ އިދާރާއިން ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދުތައް އިތުރުވަމުން ދާތީ ކާރާއި، ވޭން ސިޓީލާ ނީލަމުގައި ވިއްކާލުމަށާއި، ނީލަން ފެށޭއަގަކީ -/20000ރުފިޔާ ކަމުގައި ކަނޑައަޅައި، ފުރަތަމަފަހަރު އިތުރު ފަރާތަކުން އަގު ހުށަނާޅުއްވާނަމަ އެސް.އެމް.ޓީގައި މަޝްވަރާކޮށް އަގަށް ބަދަލުގެނެސްގެން ކުރިޔަށްގެންދިއުމަށް ނިންމުނެވެ.

އިތުރު ޖަލްސާތައް

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 94ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާ

މީޓިންގރޫމް/ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ

228 މާޗް 2024

11:00

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 93ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާ

ށ.އަަތޮޅުކައުންސިލުގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަން

207 މާޗް 2024

9:00

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 92ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާ

މީޓިންގ ރޫމް/ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ އިދާރާ

225 ފެބްރުއަރީ 2024

10:00

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 91ވަނަ ޢާއްމުޖަލްސާ

މީޓިންގރޫމް/ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ އިދާރާ

222 ފެބްރުއަރީ 2024

10:00

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 90ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާ

މީޓިންގރޫމް/ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ އިދާރާ

208 ފެބްރުއަރީ 2024

10:00

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 89ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާ

މީޓިންގރޫމް/ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ އިދާރާ

201 ފެބްރުއަރީ 2024

10:00

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 88ވަނަ ޢާއްމުޖަލްސާ

މީޓިންގރޫމް/ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ އިދާރާ

218 ޖަނަވަރީ 2024

10:00

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 87ވަަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާ

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަން

211 ޖަނަވަރީ 2024

9:00

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 86ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާ

މީޓިންގ ރޫމް/ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ އިދާރާ

225 ޑިސެމްބަރ 2023

10:00

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 85ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާ

މީޓިންގ ރޫމް /ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ އިދާރާ

214 ޑިސެމްބަރ 2023

10:00