logo

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 85ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާ

ޖަލްސާގެ ބާވަތް

ޢާއްމު ޖަލްސާ (އޮންލައިން)

ޖަލްސާ ނަންބަރު

85

އެޖެންޑާ ނަންބަރު

85

ތާރީޙް

14 ޑިސެމްބަރ 2023

ވަތުގު

10:00

ތަން

މީޓިންގ ރޫމް /ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ އިދާރާ

އެޖެންޑާ

1.   ސަރުކާރުގެފަރާތުންހުށައަޅާކަންކަން

 

2.  ލޯކަލްގަވަރުމަންޓްއޮތޯރިޓީގެފަރާތުންހުށައަޅާކަންކަން

 

3.  ކައުންސިލްގެއިދާރާއިންހުށައަޅާކަންކަން

3.1  މި ކައުންސިލާއި ގުޅިގެން ށ.ޅައިމަގު އ.ތ.މ ކޮމެޓީން ހިންގުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކައްކަން ދަސްކޮށްދޭ ކޯސް ކުރިޔަށް ގެންދެވެން ނެތުމާއެކު އެ ޕްރޮގްރާމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ބަޖެޓުން އަންހެނުންނާ ދެކޮޅަށްކުރާ އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމަކާއި، ހޭންޑް ބޯލް ޓްރޭނިންގ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުމަށް ޚަރަދުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.

 

3.2 އިންޓަރނޭޝަނަލް ރިޕަބްލިކަން އިންސްޓިޓިއުޓް (އައި.އާރު.އައި) އިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން 2023 ޑިސެންބަރު 5 ން 7 އަށް ކ.ތުލުސްދޫގައި ހިންގުނު "ކޯޕަރޭޓިވް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމު" ގެ މަޢުލޫމާތު ކައުންސިލާ ހިއްސާކުރުން. 

 

4.   ކައުންސިލަރުންހުށައަޅުއްވާކަންކަން

 

5.   އިދާރީމައްސަލަތައް

5.1 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލުގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 84ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން. 

 

6.   ވޯޓަށްއަހާކަންކަމަށްވޯޓަށްއެހުން

ވޯޓަށް އަހަންޖެހޭ ހިސާބަށް ގެންދެވޭ މައްސަލަތަކަށް ވޯޓަށް އެހުން ކުރިޔަށްގެންދާނީއެވެ.

‏ 12 ޑިސެންބަރު  2023

ޙުލާސާ

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލާ ގުޅިގެން ށ.ޅައިމަގު އ.ތ.މ ކޮމެޓީން ހިންގުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކައްކަން ދަސްކޮށްދޭ ކޯސް ކުރިޔަށްގެންދެވެން ނެތުމާއެކު އެ ޕްރޮގްރާމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ބަޖެޓުން އަންހެނުންނާ ދެކޮޅަށް ކުރާ އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމަކާއި، ހޭންޑް ބޯލް ޓްރޭނިންގ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުމަށް ޚަރަދުކުރުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމަށް ނިންމުނެވެ.

އިންޓަރނޭޝަނަލް ރިޕަބްލިކަން އިންސްޓިޓިއުޓް (އައި.އާރު.އައި) އިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން 2023 ޑިސެންބަރު 5 ން 7 އަށް ކ.ތުލުސްދޫގައި ހިންގުނު "ކޯޕަރޭޓިވް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމު" ގެ މަޢުލޫމާތު ކައުންސިލާ ހިއްސާކުރެވުނެވެ.

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލުގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 84ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރެވުނެވެ.

އިތުރު ޖަލްސާތައް

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 94ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާ

މީޓިންގރޫމް/ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ

228 މާޗް 2024

11:00

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 93ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާ

ށ.އަަތޮޅުކައުންސިލުގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަން

207 މާޗް 2024

9:00

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 92ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާ

މީޓިންގ ރޫމް/ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ އިދާރާ

225 ފެބްރުއަރީ 2024

10:00

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 91ވަނަ ޢާއްމުޖަލްސާ

މީޓިންގރޫމް/ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ އިދާރާ

222 ފެބްރުއަރީ 2024

10:00

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 90ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާ

މީޓިންގރޫމް/ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ އިދާރާ

208 ފެބްރުއަރީ 2024

10:00

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 89ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާ

މީޓިންގރޫމް/ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ އިދާރާ

201 ފެބްރުއަރީ 2024

10:00

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 88ވަނަ ޢާއްމުޖަލްސާ

މީޓިންގރޫމް/ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ އިދާރާ

218 ޖަނަވަރީ 2024

10:00

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 87ވަަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާ

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަން

211 ޖަނަވަރީ 2024

9:00

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 86ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާ

މީޓިންގ ރޫމް/ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ އިދާރާ

225 ޑިސެމްބަރ 2023

10:00

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 85ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާ

މީޓިންގ ރޫމް /ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ އިދާރާ

214 ޑިސެމްބަރ 2023

10:00