logo

މި އިދާރާއިން ދޭ މަޢުލޫމާތާއި އެއްގޮތަށް އަމިއްލަތަކެތީގައި، މިއިދާރާގައި އިއާދަކުރުވަނިވި ހަކަތައިން ކަރަންޓް އުފެއްދުމުގެ ނިޒާމު ޤާއިމްކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް

ޕްރޮކިއުމަންޓާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު

ޕްރޮކިއުމަންޓްގެ ބާވަތް

NCB

ޕްރޮކިއުމަންޓް ނަންބަރު

PC-227/2024/W-07

އިއުލާން ނަންބަރު

(IUL)227-AD-PM/227/2024/25

އިޢުލާން ތާރީޚް

05 ޖޫން 2024

ބީލަން ހުށައެޅުން

13 ޖޫން 2024

ބީލަން އެވޯޑުކުރެވުނު ފަރާތުގެ މައުލޫމާތު

ޙަވާލުކުރެވުނު ފަރާތުގެ ނަން

މަސައްކަތު މުއްދަތު

މަސައްކަތުގެ އަގު

ނިންމަންޖެހޭ ތާރީޚް

13 ޖޫން 2024

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތަށް