logo

ށ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ގެ ގޯތިތެރޭގައި ވެހިކަލް ޕާކުކުރާނެ އައުޓްޑޯ ގަރާޖެއް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް

ޕްރޮކިއުމަންޓާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު

ޕްރޮކިއުމަންޓްގެ ބާވަތް

NCB

ޕްރޮކިއުމަންޓް ނަންބަރު

PC-227/2024/W-06

އިއުލާން ނަންބަރު

(IUL)227-AD-PM/227/2024/23

އިޢުލާން ތާރީޚް

19 މެއި 2024

ބީލަން ހުށައެޅުން

28 މެއި 2024

ބީލަން އެވޯޑުކުރެވުނު ފަރާތުގެ މައުލޫމާތު

ޙަވާލުކުރެވުނު ފަރާތުގެ ނަން

މަސައްކަތު މުއްދަތު

މަސައްކަތުގެ އަގު

ނިންމަންޖެހޭ ތާރީޚް

28 މެއި 2024