logo

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތް

ޕްރޮކިއުމަންޓާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު

ޕްރޮކިއުމަންޓްގެ ބާވަތް

NCB

ޕްރޮކިއުމަންޓް ނަންބަރު

PC-227/2024/W-05

އިއުލާން ނަންބަރު

(IUL)227-AD-BD/227/2024/22

އިޢުލާން ތާރީޚް

19 މެއި 2024

ބީލަން ހުށައެޅުން

28 މެއި 2024

ބީލަން އެވޯޑުކުރެވުނު ފަރާތުގެ މައުލޫމާތު

ޙަވާލުކުރެވުނު ފަރާތުގެ ނަން

މަސައްކަތު މުއްދަތު

މަސައްކަތުގެ އަގު

ނިންމަންޖެހޭ ތާރީޚް

28 މެއި 2024