logo

ފުނަފަތި ފާމަސީގެ ބޭސް ބެހެއްޓުމަށް ހަރުގަނޑު ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް

ޕްރޮކިއުމަންޓާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު

ޕްރޮކިއުމަންޓްގެ ބާވަތް

SHOPPING

ޕްރޮކިއުމަންޓް ނަންބަރު

-

އިއުލާން ނަންބަރު

IUL)227-AD-BD/227/2024/14

އިޢުލާން ތާރީޚް

29 އޭޕްރިލް 2024

ބީލަން ހުށައެޅުން

12 މެއި 2024

ބީލަން އެވޯޑުކުރެވުނު ފަރާތުގެ މައުލޫމާތު

ޙަވާލުކުރެވުނު ފަރާތުގެ ނަން

މަސައްކަތު މުއްދަތު

މަސައްކަތުގެ އަގު

ނިންމަންޖެހޭ ތާރީޚް

02 މެއި 2024