logo

ޑައިވިންގް އިކުއިޕްމަންޓްސް ސަޕްލައިކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް

ޕްރޮކިއުމަންޓާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު

ޕްރޮކިއުމަންޓްގެ ބާވަތް

NCB

ޕްރޮކިއުމަންޓް ނަންބަރު

PC-227/2024/G-04

އިއުލާން ނަންބަރު

(IUL)227-AD-PM/227/2024/10

އިޢުލާން ތާރީޚް

14 މާޗް 2024

ބީލަން ހުށައެޅުން

26 މާޗް 2024

ބީލަން އެވޯޑުކުރެވުނު ފަރާތުގެ މައުލޫމާތު

ޙަވާލުކުރެވުނު ފަރާތުގެ ނަން

މަސައްކަތު މުއްދަތު

މަސައްކަތުގެ އަގު

ނިންމަންޖެހޭ ތާރީޚް

14 މާޗް 2024