logo

30 އެވޯޑު ތައްޔާރުކޮށް ސަޕްލައިކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް

ޕްރޮކިއުމަންޓާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު

ޕްރޮކިއުމަންޓްގެ ބާވަތް

SHP

ޕްރޮކިއުމަންޓް ނަންބަރު

PC-227/2024/G-03

އިއުލާން ނަންބަރު

(IUL)227-AD-PM/227/2024/7

އިޢުލާން ތާރީޚް

14 މާޗް 2024

ބީލަން ހުށައެޅުން

21 މާޗް 2024

ބީލަން އެވޯޑުކުރެވުނު ފަރާތުގެ މައުލޫމާތު

ޙަވާލުކުރެވުނު ފަރާތުގެ ނަން

މަސައްކަތު މުއްދަތު

މަސައްކަތުގެ އަގު

ނިންމަންޖެހޭ ތާރީޚް

14 މާޗް 2024