logo

ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ބޭނުންވާ ފަރުނީޗަރު ސަޕްލައިކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް

ޕްރޮކިއުމަންޓާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު

ޕްރޮކިއުމަންޓްގެ ބާވަތް

NCB

ޕްރޮކިއުމަންޓް ނަންބަރު

PC-227/2024/G-02

އިއުލާން ނަންބަރު

(IUL)227-AD-PM/227/2024/5

އިޢުލާން ތާރީޚް

06 މާޗް 2024

ބީލަން ހުށައެޅުން

17 މާޗް 2024

ބީލަން އެވޯޑުކުރެވުނު ފަރާތުގެ މައުލޫމާތު

ޙަވާލުކުރެވުނު ފަރާތުގެ ނަން

އޮފީސް ޕްލަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

މަސައްކަތު މުއްދަތު

5 ދުވަސް

މަސައްކަތުގެ އަގު

-/72،900ރ

ނިންމަންޖެހޭ ތާރީޚް

02 އޭޕްރިލް 2024