logo

ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ބޭނުންވާ ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް ސަޕްލައިކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް

ޕްރޮކިއުމަންޓާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު

ޕްރޮކިއުމަންޓްގެ ބާވަތް

NCB

ޕްރޮކިއުމަންޓް ނަންބަރު

-

އިއުލާން ނަންބަރު

(IUL)227-AD-PM/227/2024/4

އިޢުލާން ތާރީޚް

21 ފެބްރުއަރީ 2024

ބީލަން ހުށައެޅުން

29 ފެބްރުއަރީ 2024

ބީލަން އެވޯޑުކުރެވުނު ފަރާތުގެ މައުލޫމާތު

ޙަވާލުކުރެވުނު ފަރާތުގެ ނަން

އޯތްއެކްސް

މަސައްކަތު މުއްދަތު

10 ދުވަސް

މަސައްކަތުގެ އަގު

-/159،042.64ރ

ނިންމަންޖެހޭ ތާރީޚް

07 އޭޕްރިލް 2024