logo

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 95ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާ

ޖަލްސާގެ ބާވަތް

ޢައްމު ޖަލްސާ (އޮންލައިން)

ޖަލްސާ ނަންބަރު

95

އެޖެންޑާ ނަންބަރު

95

ތާރީޙް

02 މެއި 2024

ވަތުގު

10:00

ތަން

މީޓިންގރޫމް/ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ އިދާރާ

އެޖެންޑާ

1.     ސަރުކާރުގެފަރާތުންހުށައަޅާކަންކަން

 

2.     ލޯކަލްގަވަރުމަންޓްއޮތޯރިޓީގެފަރާތުންހުށައަޅާކަންކަން

 

3.     ކައުންސިލްގެއިދާރާއިންހުށައަޅާކަންކަން

3.1    ރަށްރަށުގެ ކުނި މެނޭޖުކުރުމަށް އެހީތެރިކަން ދިނުމުގެ އުޞޫލު ރިވިއުކުރުން.

3.2    ޖަމިއްޔާތަކާ ގުޅިގެން އަޟްޙާ ޢީދު ފާހަގަކުރުމަށް ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން.

3.3    ޖަމިއްޔާތަކަށް ގްރާންޓް ދެވިގެން ހިންގޭ ރަށްވެހި ތަރައްޤީ ޕްރޮގްރާމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން. 

 

 

4.     ކައުންސިލަރުންހުށައަޅުއްވާ 

 

 

5.     އިދާރީމައްސަލަތައް

5.1 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލުގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 94ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން. 

 

6.     ވޯޓަށްއަހާކަންކަމަށްވޯޓަށްއެހުން

ވޯޓަށް އަހަންޖެހޭ ހިސާބަށް ގެންދެވޭ މައްސަލަތަކަށް ވޯޓަށް އެހުން ކުރިޔަށްގެންދާނީއެވެ.

‏ 30‏ އޭޕްރިލް‏ 2024

ޙުލާސާ

-ރަށްރަށުގެ ކުނި މެނޭޖުކުރުމަށް އެހީތެރިކަން ދިނުމުގެ އުޞޫލަށް އިތުރު އިޞްލާޙެއް ނުގެނެސް އެ އުޞޫލާ އެއްގޮތަށް ޕްރޮގްރާމު ކުރިޔަށްގެންދިއުމަށް ނިންމުނެވެ.

  • -ޖަމިއްޔާތަކާ ގުޅިގެން އަޟްޙާ ޢީދު ފާހަގަކުރުމަށް ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމު ކުރިޔަށްގެންދިއުމުގައި މެންބަރުން މަޝްވަރާ ދެއްވާފައިވަނީ ޕްރޮގްރާމު ހިންގުމަށް އެހީ ދިނުމުގައި ހުރިހާ ރަށަކަށް ވެސް ލިބޭނެ ގޮތަށް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށެވެ.

  • - ޖަމިއްޔާ ގްރާންޓް ޕްރޮގްރާމުގެ ޕްރޮޕޯސަލް ވަޒަންކުރާނެ މިންގަނޑަށް އިތުރު އިޞްލާޙެއް ނުގެނެސް އެމިންގަނޑާ އެއްގޮތަށް ޕްރޮޕޯސަލް ވަޒަންކުރަމުން ދިއުމަށް ނިންމުނެވެ.

އިތުރު ޖަލްސާތައް

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 96ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާ

މީޓިންގރޫމް/ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ އިދާރާ

209 މެއި 2024

10:00

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 95ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާ

މީޓިންގރޫމް/ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ އިދާރާ

202 މެއި 2024

10:00

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 94ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާ

މީޓިންގރޫމް/ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ

228 މާޗް 2024

11:00

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 93ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާ

ށ.އަަތޮޅުކައުންސިލުގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަން

207 މާޗް 2024

9:00

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 92ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާ

މީޓިންގ ރޫމް/ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ އިދާރާ

225 ފެބްރުއަރީ 2024

10:00

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 91ވަނަ ޢާއްމުޖަލްސާ

މީޓިންގރޫމް/ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ އިދާރާ

222 ފެބްރުއަރީ 2024

10:00

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 90ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާ

މީޓިންގރޫމް/ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ އިދާރާ

208 ފެބްރުއަރީ 2024

10:00

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 89ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާ

މީޓިންގރޫމް/ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ އިދާރާ

201 ފެބްރުއަރީ 2024

10:00

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 88ވަނަ ޢާއްމުޖަލްސާ

މީޓިންގރޫމް/ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ އިދާރާ

218 ޖަނަވަރީ 2024

10:00

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 87ވަަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާ

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަން

211 ޖަނަވަރީ 2024

9:00