logo

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 93ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާ

ޖަލްސާގެ ބާވަތް

ޢާއްމު ޖަލްސާ (ފިޒިކަލް މީޓިންގ)

ޖަލްސާ ނަންބަރު

93

އެޖެންޑާ ނަންބަރު

93

ތާރީޙް

07 މާޗް 2024

ވަތުގު

9:00

ތަން

ށ.އަަތޮޅުކައުންސިލުގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަން

އެޖެންޑާ

1.  ސަރުކާރުގެފަރާތުންހުށައަޅާކަންކަން

 

2.  ލޯކަލްގަވަރުމަންޓްއޮތޯރިޓީގެފަރާތުންހުށައަޅާކަންކަން

 

3.  ކައުންސިލްގެއިދާރާއިންހުށައަޅާކަންކަން

3.1 ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ ޢާއްމު އިޖްރާޢީ ޤަވާޢިދަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލުތައް ކައުންސިލާ ހިއްސާކުރުން.

3.2 ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ޝިޔާމަށް 2024 މާރިޗު 10 އިން 24 އަށް (10 ދުވަހުގެ) ޗުއްޓީ ހަމަޖެއްސުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.

 

4.   ކައުންސިލަރުންހުށައަޅުއްވާކަންކަން: 

5.   އިދާރީމައްސަލަތައް

5.1 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލުގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 91، 92ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން. 

 

6.   ވޯޓަށްއަހާކަންކަމަށްވޯޓަށްއެހުން

ވޯޓަށް އަހަންޖެހޭ ހިސާބަށް ގެންދެވޭ މައްސަލަތަކަށް ވޯޓަށް އެހުން ކުރިޔަށްގެންދާނީއެވެ.

‏ 04 މާރިޗު  2024

ޙުލާސާ

ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ޝިޔާމު އަމިއްލަ ދަތުރުފުޅެއްގައި ހއ. ، ނ. އަތޮޅަށް ޒިޔާރަތްކުރުމަށްޓަކައި 2023ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ޗުއްޓީން 10 ދުވަހުގެ(2024 މާރިޗު  10 އިން 24 އަށް) ޗުއްޓީ ހަމަޖެއްސުމަށް ނިންމުނެވެ.

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލުގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 91، 92ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ، ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން ފާސްކުރެވުނެވެ.

އިތުރު ޖަލްސާތައް

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 94ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާ

މީޓިންގރޫމް/ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ

228 މާޗް 2024

11:00

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 93ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާ

ށ.އަަތޮޅުކައުންސިލުގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަން

207 މާޗް 2024

9:00

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 92ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާ

މީޓިންގ ރޫމް/ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ އިދާރާ

225 ފެބްރުއަރީ 2024

10:00

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 91ވަނަ ޢާއްމުޖަލްސާ

މީޓިންގރޫމް/ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ އިދާރާ

222 ފެބްރުއަރީ 2024

10:00

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 90ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާ

މީޓިންގރޫމް/ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ އިދާރާ

208 ފެބްރުއަރީ 2024

10:00

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 89ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާ

މީޓިންގރޫމް/ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ އިދާރާ

201 ފެބްރުއަރީ 2024

10:00

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 88ވަނަ ޢާއްމުޖަލްސާ

މީޓިންގރޫމް/ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ އިދާރާ

218 ޖަނަވަރީ 2024

10:00

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 87ވަަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާ

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަން

211 ޖަނަވަރީ 2024

9:00

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 86ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާ

މީޓިންގ ރޫމް/ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ އިދާރާ

225 ޑިސެމްބަރ 2023

10:00

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 85ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާ

މީޓިންގ ރޫމް /ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ އިދާރާ

214 ޑިސެމްބަރ 2023

10:00