logo

ރޯޑްވާދިނަސް ސްޓިކާ ދޫކުރުން

ފޯމު ރޯޑްވާދިނަސް އަށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ގަރާޖްތަކުން ލިބޭނެއެވެ. ފޯމް ބަލައިގަތުމަށްފަހު ފޯމް ބަލައިގަތް ކަމުގެ ސްލިޕެއް ދޫކުރެވޭނެއެވެ. އަދި ރޯޑް ވާދިނަސް ސްޓިކަރ ތައްޔާރުވުމުން ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ގުޅާފައި ނުވަތަ މެސެޖަކުން ސްޓިކާއާއި ޙަވާލުވާން ދުރުވަންވީ ތާރީޚާއި ގަޑި އަންގާނެއެވެ.