logo

އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ރަޖިސްޓްރީ ހެއްދުން

އެއްގަމު ލައިސަންސްގެ ހިދުމަތް ހޯދުމަށް sims.transport.gov.mv އަށް ވަންނަވާ ސިމްސް ޕޯޓަލްއަށް ވަދެވުމުން ލައިސްންސްގެ ހިދުމަތް ހޯދުމަށް ބޭނުންވާ ހިދުމަތެއް ނެންގެވުމަށްފަހު ‘ނިއު އެޕްލިކޭޝަން’ އެއް ހުށަހަޅުއްވާ އާކުރުން، ކެޓަގަރީ އިތުރުކުރުން

ޓެސްޓު ހެދުމަށް ހާޒިރުވާންވާނީ އިދާރާއިން އަންގާ ތާރީޚާއި ގަޑިއަށެވެ. އިމްތިހާން ދޭތަނަށް މޯބައިލް ފޯނު އަދި ނޯޓު ފަދަ ތަކެތި ވެއްދުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.

ޤަވާއިދު ޓެސްޓް އަލުން ހަދަންޖެހޭނީ، ކުރިންހެދި ޤަވާއިދު ޓެސްޓުން ފާސް ނުވާ ނަމައެވެ. ނުވަތަ ޓެސްޓަށް ހާޒިރުވާންޖެހޭ ގަޑިއަށް ހާޒިރު ނުވެއްޖެނަމައެވެ.