logo
fuel terminal

ކައުންސިލްތަކުގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމަށް ބޭނުންވާ އިދާރީ އަދި ފަންނީ ޤާބިލުކަން އިތުރުކުރުން

މުވައްޒަފުންނަށް ޖެމްސް/ގެމެން ޓްރެއިނިންގްއެއް ހިންގުން

-1%

ޒިންމާވާ ފަރާތް/ޔުނިޓް

Training, Information & IT Unit

ސުންގަޑި

31 މާޗް 2024

ހާލަތު

ކުރިޔައް ދަނީ

ތައާރަފާއި މަޤުސަދު

.

އަދާހަމަތައް

ތަސްވީރުތައް