logo
fuel terminal

ކައުންސިލްތަކުގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމަށް ބޭނުންވާ އިދާރީ އަދި ފަންނީ ޤާބިލުކަން އިތުރުކުރުން

މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދަށް އަހުލުވެރިކުރުމަށް ޕްރޮގްރާމްއެއް ހިންގުން

0%

ޒިންމާވާ ފަރާތް/ޔުނިޓް

Training, Information & IT Unit

ސުންގަޑި

31 ޖުލައި 2024

ހާލަތު

ކުރިޔައް ދަނީ

ތައާރަފާއި މަޤުސަދު

.

އަދާހަމަތައް

ތަސްވީރުތައް