logo
fuel terminal

އިދާރީ ދާއިރާގެ އިޤްތިޞާދު ދެމެހެއްޓެނެވި ގޮތެއްގައި ތަރައްޤީކުރުމާއި ކައުންސިލްތަކަށް މާލީ ނަފާވެރިކަން ހޯދައިދިނުން

ލޯކަލް ޓުއަރިޒަމް ކުރިއެވުމަށް އަތޮޅު އިސްތިހާރުކުރުމަށް ބްރޭންޑްކުރުން

0%

ޒިންމާވާ ފަރާތް/ޔުނިޓް

Business Development Unit

ސުންގަޑި

30 ޖޫން 2024

ހާލަތު

ކުރިޔައް ދަނީ

ތައާރަފާއި މަޤުސަދު

.

އަދާހަމަތައް

ތަސްވީރުތައް