logo
fuel terminal

މުވައްޒަފުން މަސައްކަތައް ޝައުގުވެރިކުރުމާއި، ތަޖުރިބާ ހޯދުމާއި މަޢުލޫމާތާއި ވަޞީލަތް ހިއްސާކުރުން

ކައުންސިލުގެ އަހަރީ ހަފްލާ ބޭއްވުން

0%

ޒިންމާވާ ފަރާތް/ޔުނިޓް

Administration Unit

ސުންގަޑި

31 ޑިސެމްބަރ 2024

ހާލަތު

ކުރިޔައް ދަނީ

ތައާރަފާއި މަޤުސަދު

.

އަދާހަމަތައް

ތަސްވީރުތައް