logo
fuel terminal

ކައުންސިލްތަކުގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމަށް ބޭނުންވާ އިދާރީ އަދ

އިދާރީ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމަށް ރަށުކައުންސިލުތަކުގެ އިސްމުއައްޒަފުން ތަމްރީނުކުރުން

100%

ޒިންމާވާ ފަރާތް/ޔުނިޓް

Administration Unit

ސުންގަޑި

11 ފެބްރުއަރީ 2024

ހާލަތު

ނިމިފައި

ތައާރަފާއި މަޤުސަދު

މިވާރކްޝޮޕްގެ އަމާޒަކީ ރަށުކައުންސިލްތަކުގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްއާއި އެޗް.އާރުގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ އިސްމުވައްޒަފުން ސިވިލްސަރވިސްގެ ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތަކަށް އަހުލުވެރިކުރުމެވެ.

އަދާހަމަތައް

ތަސްވީރުތައް