logo
fuel terminal

އިދާރީ ދާއިރާގެ އިޤްތިޞާދު ދެމެހެއްޓެނެވި ގޮތެއްގައި ތަރައްޤީކުރުމާއި ކައުންސިލްތަކަށް މާލީ ނަފާވެރިކަން ހޯދައިދިނުން

ލޯކަލް ޓުއަރިޒަމަށާއި ގެސްޓް ހައުސް ވިޔަފާރިއަށް ހުރި ފުރުޞަތުތަކަށް ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ޕްރޮގްރާމްއެއް ހިންގުން

1%

ޒިންމާވާ ފަރާތް/ޔުނިޓް

Business Development Unit

ސުންގަޑި

31 މާޗް 2024

ހާލަތު

ކުރިޔައް ދަނީ

ތައާރަފާއި މަޤުސަދު

.

އަދާހަމަތައް

ތަސްވީރުތައް