logo

ކަންގަތި އެވޯޑް 2015 - ގަދަ ހަމާންތި ދަރަޖަ 1

މިއެވޯޑަކީ ލޯކަލް ކައުންސިލް ޕާރފޯމަންސް އިންޑެކްސް 2015ގެ އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކުގެ ބައިން 1 ވަނަ ޙާޞިލްކޮށްފައިވާތީ ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން އެރުވިފައިވާ އެވޯޑެކެވެ.